36 < Fagbladet 3/2015 Lønnsom medbestemmelse FOKUS Erfaringer fra Lunner viser at medbestemmelse for fagforeninger er lønnsomt for kommunen. Et enstemmig kommunestyre i Lunner på Hadeland står bak et omfattende, formalisert treparts samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Samarbeidet består blant annet av omfattende medbestemmelsesordninger, ansattestyrte produktivitetstiltak og en garanti mot anbudsutsetting av kommunale tjenester. Samtidig har Lunner vesentlig lavere sykefravær, vesentlig færre AFP-pensjonister og vesentlig lavere turnover enn en middels norsk kommune. En svært forsiktig beregning viser at Lunner sparer minst ni millioner kroner og får en ekstra tjenesteproduksjon verdt fjorten millioner i året på dette. Det siste tiåret har fl ere kommuner testet ut systematisk samarbeid mellom ledelse og ansatte i kom munene for å bedre kvaliteten og redusere kostnadene. Både modellkommune- og kvalitetskommuneprosjektene har deretter vært grundig evaluert – og resultatene er positive. Likevel er det NHO som tilsynelatende har vunnet kampen om hva som er «lønnsomt». Med hjelp av enkle, og ofte sterkt misvisende, beregninger har de private arbeidsgiverne klart å spre inntrykket av at konkurranse og privatisering er det eneste som lønner seg for kommunene. Kampanjen har vært så virkningsfull at selv de som prinsi pielt ønsker offentlig drevne tjenester, ofte har stemt for privatisering. De Factos studie av Lunner kommune er en motvekt mot denne altfor utbredte oppfatningen. Studien benytter seg av tre typer data. For det første har vi beregnet styrken i medbestemmelsen. Beregningen er basert på et måleinstrument som Sintef i Trondheim har utviklet for private bedrifter og som vi har tilpasset kommunal sektor. Vi har brukt spørreskjemaer til ledelse, fagforeningsstyrer og vanlige ansatte, og resultatene viser at Lunner kommune scorer høyt på alle sam arbeidsdimensjoner. Medbestemmelsen er i stor grad formalisert i faste møter, og det gjennomføres medarbeiderskapskurs der alle ansatte får innføring i kommunens utfordringer. Videre fi ns en avtale om stillingsbank som er en nesten-garanti mot oppsigelser ved nødvendige nedbemanninger. Partene understreker også at samarbeidet gir reell medbestemmelse for fagforeninger, ikke bare «medvirkning » for enkeltansatte. For det andre har vi samlet inn data om kommunens produktivitet. Vanlige produktivitetsberegninger fra privat næringsliv er basert på hvor store markedsverdier som produseres per time. Men kommuner selger som kjent ikke tjenester. Produktivitet i offentlig sektor måles derfor altfor ofte ved en nokså vulgær sammenstilling av ressursbruk per elev eller pasient, der kommuner som har store skoler og dårligst bemanning gjerne «vinner». Vi valgte derfor å studere tre forhold som åpenbart er uttrykk for om folk trives, ikke sliter seg ut og føler ansvar for arbeidsplassen: Syke fravær, bruk av AFP (avtalefestet tidligpensjon) og turnover. Sykefraværet i Lunner er om lag 25 prosent lavere enn landsgjennomsnittet, noe som gir en ren innsparing på en knapp million og en ekstra tjenesteproduksjon på rundt fi re millioner kroner i året. Kommunen har en aktiv seniorpolitikk, blant annet tilbys alle over 62 år høyere lønn og redusert arbeidstid. Andelen AFP-pensjonister er i dag på halvparten av landsgjen- Paul Bjerke Forskningsleder i De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte og første amanuensis ved Høgskulen i Volda Sykefraværet i Lunner er om lag 25 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. fbaargang2015 fbseksjonKON