Britt Silseth SEKSJONSLEDER Med lange, lyse dagar kjem våren og mykje energi. Det innbyr til å slå av ein prat både med naboen og med dei ein arbeidar saman med. Eg håper at alle i SKA nyttar gode dagar til å verve nye medlemer. Vi veit det er mange å ta av. SKA slit i periodar med negativ medlemsutvikling, og det må vi snu. Kvifor det kjem raude tal, veit vi ein del om, men det er ikkje så nøye å dvela med det. Mi oppgåve er ikkje å fi nne syndebukkar, men å motivere til å setje inn eit ekstra gir i vervearbeidet. Vi veit at den vanlegaste grunnen til ikkje å vere medlem, er at ein ikkje har vorte spurt. Vi må saman sjå verdien i alt det fl otte vi gjer – og saman fi nne alle gode grunnar for å bli medlem i landets største fagforbund. Vi må vera stolte av det vi gjer, og fortelje til alle på arbeidsplassen vår om tryggleiken ein får ved å vera fagorganisert: Vis fram nettsidene våre. Vis dei medlemsportalen. Vis dei sidene til faggruppene. Å vere synleg, nær og stolt må verte meir enn eit munnhell. Det må skje i det verkelege livet. Legg Fagbladet på pauserommet. Legg brosjyren om den fl otte stipendordninga lett tilgjengeleg. Heng opp og vis fram at Fagforbundet er til stades på arbeids plassen. SKA har svært gode verveargument gjennom dei studietilboda vi har vore med på å byggje opp. Samarbeidet med høgskular og universitet over heile landet har vi stor grunn til å vere stolte over, og det er lov med sjølvskryt. Arbeidet vi legg ned for fagutdanning og fagskule er og målretta. Der arbeidsgjevar kanskje ikkje er på tilbodssida, er Fagforbundet det. Vi skal inn i ein valkamp, og det kjem nye tariffoppgjer. Det at ein står sterkare med enn utan Fagforbundet, er framleis ein sann påstand. Saman er vi sterke – og difor er mi oppmoding rett og slett: Snakk med kollegaen din og verv så det monnar. Ny Nav fagdag i høst Nav-fagdagen i 2014 ble avlyst på grunn av for få påmeldinger. Faggruppe Nav i seksjonen ønsker i stedet å videreføre tiltaket i 2015. Fagdagen vil bli holdt i Fagforbundets lokaler i Oslo onsdag 7. oktober. VeV Vi veit at den vanlegaste grunnen til ikkje å vere medlem, er at ein ikkje har vorte spurt. 38 < Fagbladet 3/2015 Gode grunnar til å verve Ny rapport om ressursbruk i offentlig sektor Fagforbundet har gitt ut rapporten Ressursbruk i offentlig sektor. Hva sier tallene? laget av Linda Skjold Oksnes og Bjarne Jensen. I forordet skriver forfatterne: «Forestillinger om høy og lite effektiv ressursbruk har vært utgangspunktet for en rekke reformer i offentlig sektor. … Fagforbundet er opptatt av at debatten om offentlig ressursbruk baseres på fakta og kunn skaper.» Rapporten viser til at andelen som brukes på offentlige tjenester har vært stabil de siste 20 årene. Samtidig har veksten i privat konsum vært sterkere enn veksten i offentlig tjenesteyting. – For å lykkes i arbeidet med å forbedre driften av offentlig sektor og løse oppgavene mer effektivt, er det nødvendig å ha et riktig bilde av ressursutviklingen, slår rapporten fast. VeV Alle saksdokumenter må journalføres Daglig skjer det at journalføringsplikten ikke blir overholdt. Så her er en liten påminnelse om reglene: Ifølge arkivforskriftens paragraf 2-6 skal offentlige organ journalføre alle inn- og utgående dokumenter som etter offentlighetslovens paragraf 3 må regnes som saksdokument. Loven er teknologinøytral, hvilket innebærer at journalføring skal fi nne sted uavhengig av hvilken plattform dokumentet er sendt på. Det innebærer i praksis at en e-post eller sms skal vurderes på lik linje med et brev. Nøkkelen til offentlig journal er postlisten, og skal den være i forskriftsmessig stand, skal både sms og e-post journalføres. Er det ikke mulig å importere sms til arkivsystemet kan du behandle sms på samme måte som telefonsamtaler; skrive de av. Alle saksbehandlere i organisasjonen har et ansvar å sørge for at alle dokumenter, uavhengig av hvilket medium det er på, blir journalført. Dersom du ikke journalfører tekstmeldinger, er det heller ikke mulig å be om innsyn i disse, og dermed forhindres allmennhetens mulighet til tilgang. Tekst: Sidsel Liborg SEKSJONSLEIAR fbaargang2015 fbseksjonKON