Fagbladet 3/2015 < 29 I februar vedtok byrådet i Tromsø å sette renholdet i en fi redel av den kommunale eiendomsmassen ut på anbud – i første omgang. Vedtaket berører 58 kommunale renholdere, i den kommunale virksomheten Fagrent. Det får enhetsleder Johan Revold til å reagere. Revold er sykmeldt og har derfor fulgt vinterens debatt fra sidelinja. Han ønsker å være lojal som leder i kommunen, men klarer ikke lenger å holde seg i ro. Nå langer han ut mot kommunens politiske ledelse. – Vedtaket er katastrofalt dumt og bare destruktivt. Det er rett og slett ingen saklige argumenter for å sette renholdstjenesten ut på anbud, sier Revold. – Mangler i debatten Revold skrev brev til byråden noen dager før vedtaket ble gjort. Der belyser han blant annet hva Fagrent er i dag etter tre år med effektivisering og omorganisering. Brevet ble forbigått i stillhet. – Jeg tror ikke politikerne egentlig skjønner hva de har og hva de mister. Hvordan Fagrent fungerer og kan omstilles, har vært helt fraværende i den politiske debatten, sier Revold, og forklarer: – Sammen med de ansatte har vi omorganisert, innført kvalitetssikringssystemet Insta 800 i alle ledd med gradert renhold, og bygget opp kompetanse i planlegging og kvalitetssikring. Fagrent er i dag en strømlinjeformet enhet som har spart kommunen for ti millioner kroner hvert år de siste tre åra i forhold til budsjettene før omorganiseringen, forteller han. Vil utrede pensjonen Fagforbundet forlanger å få avklart konsekvensene for pensjonen til hver enkelt ansatt i Tromsø, i tråd med avtalen i fjorårets hovedoppgjør. Tvistesaken starter denne våren. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS De ni kommunene i Rogaland brann og redning IKS kommer til å ha en splitter ny brannstasjon om to år. Da vil de ha alt under ett tak. Rogaland brann og redning eies av kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time, som slo sammen sine brannvesen for ti år siden. Nå har de vedtatt å etablere en ny hovedbrannstasjon som sju entreprenører konkurrerer om å få bygge. I tillegg til hovedbrannstasjonen, vil den romme ny ambulansesentral, ny legevakt og en avdeling med 20 sengeposter for øyeblikkelig hjelp for pasienter med kroniske sykdommer. Hovedbrannstasjonen vil romme alt av brann- og redningstjenestens funksjoner: brann- og redningssjef, stab, samfunnssikkerhet, administrasjon, personal, 110 nødsentral, forebyggende avdeling, tilsyn og feiertjenesten, beredskap, miljørettet helsevern, skjenkekontroll og verksted. – Den nye brannstasjonen blir mer praktisk innredet, teknologien blir bedre, og vi får en større samling av spesialutstyr. Dette gjør at vi får samlet mer spesialkompetanse på ett sted, sier brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland brann og redning IKS. OT Alt under ett tak MODERNE: Tegningene viser en hovedbrannstasjon med alt under ett tak. Den skal stå klar i januar 2017. – Det fi ns ikke en eneste saklig grunn til å sette renhold i Tromsø på anbud, sier enhetsleder for Fagrent gjennom de ti siste åra, Johan Revold. Han er opprørt over byrådets vedtak. Enhetsleder Johan Revold. – Katastrofalt dumt og destruktivt Foto: Privat JOBBER PÅ ANBUD: Noen av de ansatte i Fagrent med hovedtillitsvalgt Fred Magne Johansen (t.v.). fbaargang2015 fbseksjonSAM