30 < Fagbladet 3/2015 Engasjert samarbeid og inkluderende arbeidsliv danner bakteppet når Åsnes årlig tar imot ti innvandrere. Ni renholdere og helsearbeidere har hittil fått opplæring på sykehjemmet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Su leqo Abdi Sharif Abdrirbahman (27) fra Somalia kom til Åsnes i 2010 og begynte på introduksjonsprogrammet umiddelbart. Hun var så vidt innom sykehjemmet før hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Siden har hun arbeidet på en barneskole før hun kom tilbake til sykehjemmet sist høst. Den første tida på sykehjemmet arbeidet Suleqo sammen med en kollega nesten hele dagen. Etter et halvt år arbeider hun mer selvstendig. Men av hensyn til språkutviklingen arbeider hun fremdeles nært en annen renholder. – Dette er et samarbeid med bare vinnere, mener Heidi Gjerdrum. Virksomhetslederen ved Åsnes sykehjem på Flisa i Hedmark vet at kommunen trenger jevnlig rekruttering i flere fag, blant annet renhold og helse. En av hjelpepleierne på sykehjemmet har videreutdanning i veiledning. Hun har i løpet av de fem siste årene veiledet sju helsefagarbeidere. Men sykehjemmet har fremdeles ingen veileder i renholdsfaget. – Vi skulle gjerne hatt flere ansatte med veilederkompetanse, sier Gjerdrum. – Må egne seg Før deltakerne i introduksjonsprogrammet kommer ut på en arbeidsplass for å få praksisnær språkopplæring, har de om lag et halvt års norskundervisning bak seg. – Jeg besøker dem på arbeidsplassene en gang i uka i begynnelsen, senere hver tredje uke, forteller Karin Alice Mikkelsgård, programrådgiver på Nav. Hun understreker at hver enkelt innvandrer får individuell og fleksibel oppfølging. Dermed varierer oppfølgingen avhengig av behovene. Forut for valg av arbeidsplass har programrådgiveren hatt mange samtaler og blitt godt kjent med deltakeren. – Sykehjemmet er blitt en populær arbeidsplass. Nye innvandrere hører om gode erfaringer fra andre som allerede har vært her. Men jeg må bli kjent med hver enkelt for å finne ut om de virkelig er motivert for renhold og om de er personlig egnet til å arbeide på et sykehjem. Tar vare på motivasjonen Karin Alice Mikkelsgård jobber med språkoppfølgning og har også samtaler med deltakerne i introduksjonsprogrammet for å forsikre seg om at de får god veiledning, at de bevarer motivasjonen og for å finne en egnet vei videre. – Motivasjonen hos deltakerne er mest sårbar i begynTETT OPPFØLGING: – Jeg har hyppige møter med deltakerne i introduksjonsprogrammet. Veien videre er alltid et tema, sier Karin Alice Mikkelsgård. Suleqo Abdi Sharif Abdrirbahman undersøker muligheter både for å ta fagbrev, for annen utdanning og for fast arbeid. NYE FAGARBEDIERE: – Vi trenger et jevnt tilsig av fagarbeidere, og innvandrerne trenger jobb. Samarbeidet mellom sykehjemmet og Nav-kontoret gjør begge deler mulig, sier Heidi Gjerdrum. Lærer norsk på jobb fbaargang2015 fbseksjonSAM