Fagbladet 3/2015 < 31 nelsen. Derfor er det viktig at arbeidsplassen tar ansvar. Om veileder har fri en dag, er det for eksempel viktig at en annen stepper inn slik at deltakeren ikke bare blir overlatt til seg selv og ikke får den opplæringen han eller hun har krav på. For renholdsavdelingen som ikke har egen veileder, kreves at hele avdelingen bidrar til opplæring. Ett gjennomgående tema i samtalene mellom programrådgiveren og deltakerne, er planer og muligheter etter introduksjonskurset. Trengs på sykehjemmet Samarbeidet mellom Nav og sykehjemmet har hittil resultert i at to innvandrere har fullført introduksjonskurset med språkpraksis på renholdsavdelingen. I tillegg har sju deltakere hatt språkpraksis på sykehusavdelingen. – Med fl ere veiledere kunne vi ha fulgt fl ere innvandrere fram til fagbrev, så det er et mål for sykehjemmet, sier virksomhetsleder Heidi Gjerdrum. INKLUDERT I ÅSNES Åsnes kommune i Hedmark har i overkant av 7500 innbyggere. Kommunen er en IA-virksomhet. Åsnes sykehjem har fi re sengeavdelinger med til sammen 92 sengeplasser. De har eget kjøkken, renholdsavdeling med vaskeri samt arbeidsstue og merkantilavdeling. Sykehjemmet har 175 fast ansatte fordelt på 117 årsverk. Når voksne innvandrere har bosatt seg i en norsk kommune, har de rett og plikt til å gjennomføre et introduksjonsprogram over to år. I programmet inngår opplæring i norsk og samfunnskunnskap pluss opplæring i arbeid. Deltakelse i programmet kan forlenges med ett år. Deltakere over 25 år har en månedlig skattbar inntekt på nesten 15.000 kroner. Åsnes tilbyr språkopplæring så fort innvandrerne fl ytter til kommunen. Om lag 60 innvandrere mellom 17 og 45 år har gjennomført introduksjonsprogrammet i kommunen i løpet av de siste ti årene. Kommunen har til enhver tid mellom 15 og 20 deltakere i introduksjonsprogrammet, de fl este fra Eritrea, Somalia og Syria. fbaargang2015 fbseksjonSAM