32 < Fagbladet 3/2015 – Et paradigmeskifte, sier Pernille Aga, prosjektleder for Fossilfri 2020 og hydrogenbuss i Ruter, Oslo og Akershus kollektivselskap. I vinter innkalte Ruter til leverandørkonferanse, der de presenterte framtidas mål for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 120 deltakere fikk et sterkt signal om at markedet vil se annerledes ut allerede neste år, med helt nye miljøkrav. – Interessen er stor. Alle ser at endringene kommer. På konferansen var det stapp fullt med både bussprodusenter, batteriutviklere, strømleverandører, utviklere av programvare og andre, sier Aga. I dag er 800 av de om lag 1200 bussene som trafikkerer hovedstadsområdet dieselbusser. Ved utgangen av 2020 skal de være historie. Null utslipp På Rosenholm utenfor Oslo utfører Unibuss det hittil mest omfattende miljøoppdraget i hovedstaden. Her er det hybridbusser, busser på biogass og diesel, og ikke minst: elbusser med hydrogen på tanken og brenselceller. Ved innkjørselen møtes besøkende av et sjeldent syn – en hydrogenstasjon. Hovedstadens mål om fossilfritt drivstoff i alle busser, altså biodrivstoff eller elektrisk framdrift via hydrogen eller batteri, er allerede opplest og vedtatt med tidsfrist. Målet skal være nådd om bare fem år. Deretter ønsker Oslo og Akershus en gradvis overgang til elektrisk og helt utslippsfri drift for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Mange muligheter – Satsingen har politisk utgangspunkt i Oslo og Akershus. Eierne heier på oss når vi nå går inn i en ny epoke, sier Aga. Allerede denne våren vil Ruter legge fram alternativer til løsninger i tråd med miljøstrategien som ble vedtatt i fjor. Nye løsninger kommer fortløpende, og Aga forklarer hvordan de per i dag ser på utviklingen. – Vi anser biodrivstoff som en overgangsløsning. Biodiesel er for lite bærekraftig i dag, mens biogass er en begrenset ressurs. Vi ser for oss en overgang fra biodrivstoff til batteri- og hydrogenelektriske busser, sier Aga. Overgang til eldrift er ikke tidfestet. Det tør verken Ruter eller eierne Oslo og Akershus. Til det er det for mye nybrottsarbeid. – Det Ruter gjør nå, ligger så nær å stå med laboratoriefrakk og drive busstransport som overhodet mulig. Det fins ingen standarder, og løsningene blir til underveis, men vi må tørre å velge, sier prosjektlederen. En rekke utfordringer Per i dag er det ikke avklart om det blir ett anbud med hovedvekt av batteridrevne elbusser eller en andel av slike busser i flere anbud. – Det er ikke avklart hvordan eventuelle elbusser skal fases inn eller i hvilket omfang. Utfordringene ligger i å få effektiv drift når batteriene på bussen må lades, sier Aga. Hun viser vei inn i verkstedet der en av hydrogenbussene står til vedlikehold. Mekanikeren har klare mel- Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Om fem år skal all kollektivtransport i Oslo og Akershus være fossilfri. I Stavanger er batteridrevne busser satt i ordinær rute. Framtidas kollektivtrafikk er her nå. Skal over til strøm < GRØNT KOMMER: Prosjektleder Pernille Aga ved hydrogenstasjonen på Rosenholm utenfor Oslo. fbaargang2015 fbseksjonSAM