Fagbladet 3/2015 < 33 «Leverandørene må belage seg på nye utfordringer.» Prosjektleder Pernille Aga i Fossilfritt 2020 GRØNT KOMMER: Oslo har tre års erfaring fra hydrogenbusser. Nå kommer også batterielektriske busser, sier Pernille Aga. Muligheter og utfordringer Elbuss med batteri: Flere byer i Europa prøver ut batteribusser. Rekkevidde og behov for tid til å lade er en utfordring. Stavanger har nå to busser i ordinær rutedrift – de første i Norge. Elbuss med hydrogentank og brenselceller: Strøm til motoren skapes i brenselcellene av hydrogenet. Utslipp er vanndamp. I Oslo Syd kjører fem busser med dette. Teknologien er i startfasen med produksjon i småskala og høye driftskostnader. Mer fl eksibelt enn batteri. Biogass: Flere byer i Norge har valgt klimanøytrale biogassbusser. Flere avløpsverk produserer biogass av kloakk, men tilgangen er begrenset. Partikkelutslipp fra biogass er svært lavt. Biodiesel: Klimanøytralt og med et lavt partikkelutslipp med nye motorer. Produksjon av biodiesel er omdiskutert på grunn av beslag av jordbruksområder. Hybridbusser med dieselaggregat: Produsenter oppgir en reduksjon i drivstofforbruk på over 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle dieselbusser. fbaargang2015 fbseksjonSAM