Fagbladet 3/2015 < 37 er utsatt for sykdom gjennom jobben. Sykdommer som er angitt i yrkessykdomsforskriftene kan godkjennes som yrkessykdom likestilt med yrkesskade dersom fire delvilkår (a, b, c og d) er oppfylt. Disse vilkårene er kumulative, det vil si at samtlige må være oppfylt for at yrkessykdom kan godkjennes. a) Sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det den aktuelle eksponering kan framkalle. Her er det viktig med medisinskfaglig kunnskap/forskning som viser slik sammenheng. Det foreligger flere studier og forskning som viser at eksponering for røyk, gasser og varme kan forårsake flere typer kreft, bronkitt og astma, allergier og hudsykdommer. Ta kontakt med fastlege for å få en vurdering, og eventuelt henvisning til/vurdering av spesialist. b) Du har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en sammenheng mellom påvirkning og sykdomsbildet. Her er det viktig å redegjøre for hvor lenge du har arbeidet i yrket. Du må også dokumentere hva slags stoffer du er blitt eksponert for. Få arbeidsgiver til å hjelpe med opplysninger om utrykninger, type branner/ oppdrag, verneutstyr eller mangler ved dette. Hvis det er andre ved samme stasjon som også er syke, få fram dokumentasjon om dette. c) Symptomene må ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen. Her er det legejournalen som er viktig. Dette betyr at det er viktig å oppsøke lege når du føler deg syk, og å innhente legejournaler fra den første tida du ble utsatt for skadelig påvirkning. d) Det er ikke sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsaken til symptomene. Her vil også legejournalen være viktig, og familiemessige forhold – for eksempel andre med kreft i familien – og egen røyking eller annet som kan gi samme symptomer. Det er ikke nødvendig å bevise en årsakssammenheng mellom sykdommen og yrkespåvirkningen i det konkrete tilfellet, men det må foreligge en alminnelig overvekt av sannsynlighet for at delvilkårene oppstilt i a-c er oppfylt. Delvilkårene skal vurderes hver for seg, og det er skadelidte som må framskaffe nødvendig dokumentasjon. Ta kontakt med tillitsvalgt som kan hjelpe deg i slike saker. Arbeidsgiver vil også være en viktig aktør. colourbox fbaargang2015 fbseksjonSAM