STEIN GULDBRANDSEN seksjonsleder Vi har en regjering som mener de har fått i mandat å ødelegge velferdsstaten. Selv om regjeringen møter motstand, endrer den ikke retning. Mest mulig av felles eiendom skal selges unna, og flest mulig tjenester og virksomheter skal legges ut på anbud. På mange områder må regjeringen forbi et viktig hinder; kommunene har ansvaret for å yte mange av velferdstilbudene. Det er de som vedtar om tjenestene skal være i offentlig eller privat regi. Til høsten er det kommunevalg. Da blir det viktig at de som velges får et bundet mandat. Skal regjeringens privatiseringsiver mislykkes, er vi avhengig av politiske flertall i kommuner og fylkeskommuner som satser på kvalitet og egenregi. Vi må kreve tydelige svar fra politikerne om de vil fortsette å legge velferden ut på anbud og rasere ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår eller ikke. Tromsø kommune har vedtatt å privatisere mye av renholdet. En av begrunnelsene er at kommunen vil spare store penger på pensjon. Snakk om reine ord for pengene. Politikerne pleier vanligvis å late som om de tror at ansatte vil komme omtrent like bra ut etter privatisering og anbud, selv om de vet at det ikke er sant. De må ha hodet usedvanlig langt nede i sanda for å tro at anbud, oppsplitting og knallhard priskonkurranse gir bedre tjenester. Vi ser det igjen og igjen på område etter område. Private renholdsbedrifter er i ferd med å få et lurvete rykte. I transportbransjen roper til og med arbeidsgiverne etter minstestandarder for lønns- og arbeidsvilkår, bare for å nevne et par eksempler. Vi vet oppskriften på effektive og gode tjenester. Vi får god kvalitet når tjenestene drives i egenregi med trygghet for ansettelsesforhold og bruk av de ansattes kompetanse. Til høsten må vi sørge for at vi får politikere som tør å si dette høyt. Det gjør vi med stemmeseddelen. Sosial dumping, flåtestyring og HMS Det nærmer seg nordisk avfallskonferanse i Tromsø fra 17. til 19. april. Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet samarbeider om konferansen. På programmet står utvikling fra etat til aksjeselskap, sosial dumping i renovasjonsyrket, nye HMS-regler og krav samt framtidige renovasjons-løsninger. Konferansen har deltakere fra alle nordiske land, og ble sist arrangert i Oslo for fire år siden. OT De må ha hodet usedvanlig langt nede i sanda for å tro at anbud, oppsplitting og knallhard priskonkurranse gir bedre tjenester. 38 < Fagbladet 3/2015 Bundet mandat Diskuterte brann- og redningsarbeid Avstand mellom fagmiljøene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), manglende grunnutdanning for deltids brannpersonell, den nye fagskolen, lokalisering av høgskole samt framtidige branndistrikter var temaene som ble luftet da Fagforbundet møtte statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet i februar. Departementet hadde selv bedt om å få innspill til framtidige utfordringer innenfor brann- og redningsarbeid. OT Ny rapport om offentlig ressursbruk Fagforbundet har gitt ut rapporten Ressursbruk i offentlig sektor. Hva sier tallene? laget av Linda Skjold Oksnes og Bjarne Jensen. I forordet skriver forfatterne: «Forestillinger om høy og lite effektiv ressursbruk har vært utgangspunktet for en rekke reformer i offentlig sektor. … Fagforbundet er opptatt av at debatten om offentlig sektor og offentlig ressursbruk baseres på fakta og kunnskaper.» Rapporten viser til at andelen som brukes på offentlige tjenester har vært stabil de siste 20 årene. Samtidig har veksten i privat konsum vært sterkere enn veksten i offentlig tjenesteyting. – For å lykkes i arbeidet med å forbedre driften av offentlig sektor og løse oppgavene mer effektivt, er det nødvendig å ha et riktig bilde av ressursutviklingen, slår rapporten fast. VeV Framtidas teater- og kulturhus Fagforbundet arrangerer teater- og kulturteknisk konferanse i Bodø 20. og 21. april. Muligheter og visjoner for framtidas teater- og kulturhus står på programmet. De skal også se tilbake på hva teaterog kulturhus betyr og har betydd for samfunnet rundt. Det vil bli faglige innspill på kompetanseutvikling, sceneteknikk, godt arbeidsmiljø og godt samarbeid på profesjonelle produksjoner. I tillegg blir det omvisning i det nye konserthuset Stormen i Bodø. OT Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonSAM