Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no faktor som skal behandles som nettopp det, med Tillitsvalgte eller risikovurdering før beslutninger blir tatt, med verneombud? nødvendig involvering av SPØRSMÅL: Vi har en gryende konflikt hos oss. Verneombudet krever å delta i omstillingsprosjektet, men det er den tillitsvalgte som har deltatt fra start. Vi vil helst snakke med én stemme. Hvordan forholder vi oss til dette? B.O. SVAR: Det er ikke et enkelt svar på det. Både hovedavtalen mellom partene og arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser som skal sikre deltakelse fra arbeidstakernes representanter så tidlig som mulig. En god start er å sette seg ned sammen og finne ut av hvilke bestemmelser som gjelder, og ut fra det vurdere om det er et SPØRSMÅL: 28. januar streiket mange av forbundets medlemmer mot de foreslåtte endrin- gene i arbeidsmiljøloven. Så vidt jeg har forstått var dette en såkalt politisk streik. Hva er egentlig forskjellen på en «vanlig» streik og politisk streik? M.T. SVAR: Det er noen grunnleggende forskjeller på en politisk streik og en tariffstreik. Politiske demonstrasjonsstreiker er ikke regulert i lov- eller avtaleverket. Rettsgrunnlaget for slike streiker/aksjoner følger av rettspraksis fra Arbeidsretten. Denne streikeformen kan benyttes om det er behov for å komme med en mest mulig kraftfull meningsytring. Politisk streik retter seg mot politiske vedtak, forestående eller allerede besluttede vedtak. de berørte, og at de sikres privat-forsvarlig oppfølging og rettslig eller kompetanseheving (aroffentligrettslig forhold. Er det beidsmiljølovens § 4-2, en omstilling som i sitt vesen andre og tredje ledd). først og fremst er en nedbeman-Da er det lett å se at vernening, så vil de aller fleste ombudet har sin opplagte rolle i aktivitetene dreie seg om prosjektet. stillingsvern, diskusjon om Selv om hovedavtalen sikrer utvelgelseskriterier, saklighets-de tillitsvalgtes rolle i alle saker, krav, rettferdighet og rettshjelp også arbeidsmiljøsaker, er mitt til medlemmene. De tillitsvalgte grunnleggende syn at det er en har drøftingsrett og forhand-fordel for arbeidstakerne om lingsrett på slike spørsmål, de tillitsvalgte og verneombuog på disse områdene har dene blir enig om hvordan de ikke verneombudet noen skal klare å spille samstemt, og opplagt rolle. Samtidig viser det seg at berørt. Enhver endring eller arbeidsmiljøet i avdelinger og omstilling som får betydning for mellom dem som blir berørt av den enkeltes arbeidssituasjon er slike omstillinger, også blir å betrakte som en arbeidsmiljø- Politisk streik og tariffstreik For å kunne bli betraktet som en lovlig streik, må den politiske streiken være av kort varighet, være varslet på forhånd, og det er en forutsetning at formålet med streiken/ aksjonen ikke er å framtvinge forandringer i de tariffmessig ordnede forhold. En lovlig politisk streik må altså ikke ha som mål å påvirke egne lønns- og avtalevilkår. Indirekte kan en politisk streik få virkning på lønns- og avtaleforhold, men den må ikke være en del av en bestående forhandling. For eksempel er det akseptert som lovlig å gjennomføre en politisk streik for å markere motstand mot endringer i sykelønnsordningen, mens en politisk streik for å markere misnøye med at bedriften går til nedbemanning, ikke er godtatt. Deltakelse i politisk streik er, i motsetning til tariffstreik, frivillig. Det leveres ikke plassfratredelse ved en politisk streik, dermed er deltakelsen fra medlemmene frivillig. Da Fagforbundet ikke kan pålegge sine medlemmer deltakelse, betales ikke streikebidrag. Annethvert år forhandler Fagforbundet med arbeidsgiver om ny tariffavtale. Normalt forhandler Fagforbundet om økonomiske justeringer året mellom to hovedoppgjør, forhandlinger som naturlig kalles mellomoppgjør. Hvis Fagforbundet bryter forhandlingene eller forkaster forhandlingsresultatet på ett eller flere av tariffområdene, må forbundet følge bestemmelsene i arbeidstvistloven og hovedavtalene. Fagforbundet må ha at de kan bruke ufravikelighetskravet når det er egnet, og forhandlingskortet når det passer. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv. godkjenning fra LO for å gå ut i streik. Straks bruddet er et faktum, sendes det varsel om streik, plassoppsigelse, til arbeidsgivermotpart. Varselet omfatter hvilke virksomheter og antall arbeidstakere som tas ut. Den aktuelle hovedavtale forplikter partene til å varsle disse oppsigelsene minst 14 dager før streik iverksettes. Plassfratredelsen vil si at man forlater arbeidsplassen. Dette betyr at endelige navnelister leveres arbeidsgiver. Alle medlemmer i Fagforbundet kan tas ut i streik innenfor det tariffområdet de tilhører. Arbeidstakere som blir tatt ut i streik, får ikke utbetalt lønn av arbeidsgiver, men Fagforbundet betaler streikestønad under arbeidsstans. Streikestønad er ikke skattepliktig inntekt. Herdis Schärer, rådgiver i forhandlingsenheten Fagbladet 4/2015 < 25 fbaargang2015 fbseksjonHEL