HELSE OG SOSIAL Ulik innflytelse på sykehusene To av tre tillitsvalgte på norske sykehus mener de jobber i et høyere tempo nå enn for tre år siden. Dette kommer fram i Fafo-rapporten Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014, omtalt i Oslo legeforenings tidsskrift Journalen. Den bygger på en spørreundersøkelse blant ledere, verneombud og tillitsvalgte. I undersøkelsen svarer 28 prosent av de tillitsvalgte at de i stor eller i nokså stor grad har innflytelse på resultatet av omstillingsprosesser. Tilsvarende tall for verneombud og ledere er 31 og 60 prosent. Over 40 prosent av dem som har vært gjennom endringsprosesser, svarer at endringene har medført nye kompetansekrav. Av disse oppgir 77 prosent at de fikk nødvendig opplæring. Bare 52 prosent av de tillitsvalgte fikk slik opplæring, mot 98 prosent av topplederne. KES Meningsløst å melde avvik En revisjonsrapport har påvist alvorlig svikt ved Oslo kommunes avvikshåndtering. Sykehjemsetaten ønsker derfor å bedre opplæringa av ansatte, sikre tilgjengeligheten til datasystemet og skifte det ut så snart som mulig. – Selve programmet er utmerket. Det egentlige problemet er at ansatte ikke gidder å bruke av sin knapt tilmålte tid til å legge inn avvik. Grunnen er at avvikene ikke blir fulgt opp, og det blir ikke satt inn tiltak for å lukke dem, sier bystyremedlem Ivar Johansen (SV). KES colourbox.com Driftige helsesekretæreri ny faggruppeHelsesekretærene mener deres kompetanse er for lite kjent. – Vi er utdannet for mange oppgaver som i dag blir utført av andre yrkesgrupper, sier Oliv Lundeby. Faggruppa for helsesekretærer i Fagforbundet har hatt sitt første møte. Ved å gjøre den brede kompetansen, de mange muligheter på arbeidsmarkedet og de interessante arbeidsoppgavene bedre kjent, håper faggruppa at flere unge vil utdanne seg til autoriserte helsesekretærer. – Mange steder synker antall søkere til denne utdanninga, og enkelte steder er utdanningstilbudet derfor lagt ned, forteller Oliv Lundeby, leder for gruppa. Faggruppa håper den tendensen kan snus ved å informere om yrket og de varierte mulighetene en autorisert helsesekretær har. – Vi er på sykehus og på flere ulike arbeidsplasser i kommunene, sier Oliv Lundeby. Selv arbeider hun både på helsestasjon og i psykiske helseteam. Også Hege Hansen Bjerkan arbeider to steder; på to legesentre og i hjemmesykepleien. De tre andre medlemmene i faggruppa arbeider alle på sykehus; i Arendal, Kirkenes og Tromsø. To av gruppas medlemmer har tatt eller tar videreutdanning som helsekoordinatorer. Faggruppa for helsesekretærer har som mål at andre helsefaglige yrkesgrupper får økt forståelsen for helsesekretærenes brede kompetanse. – Vi har kompetanse til å utføre mange og varierte arbeidsoppgaver, og vi er limet i et helsefaglig miljø, sier Lundeby. – Likevel har mange avdelinger og sentre unødvendig dyr administrasjon fordi leger og andre utfører arbeid som vi er utdannet til, legger hun til. Tekst og foto: KARIN E SVENDSEN FØRSTE MØTE: Lisbeth Simonsen (f.v.), Anita Danielsen, Hege Hansen Bjerkan, Siv Kristin Korsvik og Oliv Lundeby (foran) møttes like før påske i Faggruppa for helsesekretærer. «Mange steder synker antall søkere til denne utdanninga. OLIV LUNDEBY 28 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL