Fagbladet 4/2015 < 29 Tonje Thorbjørnsen er optimistisk. Leiaren i Fagleg råd for helse og oppvekstfag (FRHO) og rådgjevar i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) håpar dei som ynskjer å ta fagbrev som portør, snart vil ha eit tilbod. Vaksne elevar Ho reknar med at det i fyrste omgang er vaksne som allereie arbeider som portørar i sjukehusa, som vil gå opp som praksiskandidatar. Thorbjørnsen seier at dei fleste praksiskandidatane truleg treng ei oppdatering på den teoretiske delen av faget etter at det no føreligg ein godkjend læreplan. FRHO-leiaren seier det blir viktig å stimulere til at det blir produsert læremiddel og at AOF og andre opplæringstilbydarar innafor vaksenopplæring plar vere kjappe til å utvikle nye kurs når ny etterspurnad veks fram. – Så sjølv om vi håpar at tilbod veks fram, kan det vere lokale skilnader. Det er fint om medlemmer og tillitsvalde følgjer med og trykkar på overfor fylkeskommunen dersom dei syns det tek for lang tid før utdanningstilbodet kjem, seier Thorbjørnsen. Skulefag Leiaren i FRHO seier det er ein fast prosedyre når nye fag skal inn i utdanningssystemet. Sidan portørfaget byggjer på etablerte utdanningstilbod (Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helseservicefag, Vg2 helsearbeidarfag eller Vg2 ambulansefag) og Vg3 i bedrift, håpar ho det om kort tid blir eit aktuelt tilbod også til ungdom som ønskjer læreplass. Tekst: KARIN E SVENDSEN Mer medleverskap Nesten seks av ti barne vernsinstitu sjoner bruker med leverturnus. Andelen barnevernsinstitusjoner der de ansatte bor sammen med brukerne, har steget fra 52 prosent til 58 prosent på ti år, ifølge en Fafo-rapport. Forskerne har snakket med 16 barn og unge i forskjellige institusjoner. De var fornøyd med å ha voksne i langturnus rundt seg. Mye tyder på at de ansattes medleverordning gir stabile relasjoner og kontinuitet. – Det er veldig positivt for barna at de ansatte er til stede over lengre tid – så lenge det ikke fører til utbrente og syke voksne, sier Camilla Røneid Hansen i Landsforeningen for barnevernsbarn. Medleverturnus er ifølge Faforapporten mest utbredt i privat drevne institusjoner. Kort vei til Jersey – Cowboyene er i ferd med å forsvinne fra bransjen. Men i deres sted kommer de store entreprenørene med sine porteføljer i Jersey og Guernsey, sier Bjørn Hermansen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i det statlige barnevernet Bufetat. – Avdelingslederne i privat barnevern kan godt være genuint opptatt av kvalitet, men vi må se oppover i eierkjeden hvor lønnsomhet begynner å bli viktigere enn fagligheten, sier Tone Faugli, nestleder i FO. Helsefare Ansatte i de mest ekstreme langturnusene tilbringer inntil 80 timer per uke på arbeidsplassen. Grensa i arbeidsmiljøloven er 40 timer, inntil 48 hvis man inkluderer hvilende vakt. – Så lenge vi vet lite om helsekonsekvensene, kreft og hjerte- og karsykdom, er det all grunn til å være konservative med å innføre slike arbeidstidsordninger, mener Faugli. – Veldig mange hos oss syns at å jobbe tett over tid, er et gode, sier Anne Grethe Klæboe, administrerende direktør i Aberia Oppvekst og Utvikling samt i Aberia Ung. Tekst og foto: EIRIK DAHL VIGGEN VIKTIGE ÅR: Camilla Røneid Hansen fra Landsforeningen for barnevernsbarn har god erfaring med medleverskap. Første nordiske konferanse i barnepalliasjon. 25-27 november. T hon Hotel Oslo Airport For mer info: barnepalliasjon.no Portørfaget snart på plass PORTØRFAG: Tonje Thorbjørnsen håpar utdanninga snart er på plass. KS har hentet inn opplysninger fra Kommune-Norge om behovet for sykehjemsplasser. I november 2014 sto 873 personer på venteliste for plass på sykehjem, men 183 kommuner har ikke svart. KES Mangler sykehjemsplasser fbaargang2015 fbseksjonHEL