colourbox.com colourbox.com Brukerne har sagt fra hvor de mener at skoen trykker, og nå er det opp til helsetjenesten å ta stilling til innspillene. Pasientene opplever også at ulike helsetjenester samarbeider dårlig for å hjelpe dem med psykiske plager. Her svarer 63 prosent i de tre mest negative svarkate goriene. Det gjennomføres mye godt utviklingsarbeid innenfor psykisk helsevern, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, men like fullt: Pasientenes tilbakemeldinger signaliserer at langt fra alt er på stell. Denne og andre brukererfaringsunder søkelser i regi av Kunnskapssenteret utføres på oppdrag fra helsemyndighetene og brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid i helsetjenesten. Resultatene av denne undersøkelsen tyder på at det er nødvendig å ta grep. Det er et politisk mål at helsetjenestene skal bli mer brukerorienterte og at pasientens behov skal være styrende for utviklingen av helsetjenestene. I helselovgivningen kommer dette blant annet til uttrykk gjennom bestemmelser om rett til informasjon, krav til informert samtykke ved behandling og rett til pasient- og brukermedvirkning. De nye resultatene gir grunn til å minne om nettopp dette. Brukerne har sagt fra hvor de mener at skoen trykker, og nå er det opp til helsetjenesten å ta stilling til innspillene. Referanse: Kjøllesdal JG, Iversen HH. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 9•2014. Fagbladet 4/2015 < 41 fbaargang2015 fbseksjonHEL