KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Norlandia-barnehagene unngikk streik Det ble ingen streik i Norlandia-barnehagene etter at partene ble enige om et anbefalt resultat. Det økonomiske resultatet er på linje med oppgjøret i kommunesektoren. I tillegg skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal legge grunnlag for å løse pensjonsspørsmålet. Nettopp pensjonsordningene til de ansatte i Norlandia-barnehagene har vært et vanskelig tema som førte til brudd i forhandlingene i november i fjor. Norlandia ønsket i utgangspunktet å legge om de ansattes pensjonsordninger, mens de ansattes organisasjoner ville beholde pensjonsordningene de ansatte hadde før Norlandia kjøpte barnehagene. PF ALLE YRKESGRUPPER: – Alle som arbeider i tilknytning til skolen er viktige i arbeidet for å motvirke mobbing, sier utvalgsleder Øystein Djupedal. colourbox.com colourbox.com Vil bøtelegge kommunerog skoler i mobbesaker Barneombudet bør få mulighet til å bøtelegge kommuner som ikke følger opp mobbeofre i skolen, mener Djupedalutvalget. – Elever må få like sterkt rettsvern som arbeidstakere, mener Øystein Djupedal. Boplikten forsvinner, prestene får 50.000 I midten av mars la Djupedalutvalget fram sin – Jeg blir veldig glad når jeg hører at et rapport «Å høre til – virkemidler for et trygt utvalg som dette vil etablere et lag rundt Boplikten for prester avvikles fra 1. september i år. Som kompensasjon får prestene i Den norske kirken 50.000 kroner i årlig lønnsøkning. – I et moderne land trenger vi andre løsninger enn boplikt for å sikre landsdekkende prestetjeneste, sier kulturminister Torhild Widvey til Vårt Land. Regjeringen legger 60 millioner kroner inn i vårens reviderte budsjett for å få ordningen på plass allerede i år. Både presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene har hatt økonomisk kompensasjon som et ufravikelig krav når prester ikke lenger skal få bo rimelig i en prestebolig. PF psykososialt skolemiljø». Utvalget har rundt 100 forslag til lovendringer og tiltak. Ett av dem er å styrke Barneombudet og gjøre det til førsteinstans for klager på krenkelser og mobbing. I dag er det Fylkesmannen som har denne rollen. I tillegg ønsker utvalget at Barneombudet skal få myndighet til å bøtelegge skoler og kommuner som ikke følger opp mobbesaker slik de burde, og ha mulighet for å kreve erstatning på vegne av mobbeofre i etterkant. – Når vi snakker om et lag rundt eleven, mener vi alle yrkesgrupper. Likevel har vi konkret pekt på skolehelsetjenesten og PPtjenesten fordi vi mener at de trenger flere ressurser, sier Øystein Djupedal til Fagbladet. elevene, og ikke et team rundt lærerne, slik det har vært snakket om tidligere. Jeg mener det er riktig å sette elevene og deres behov i sentrum, og arbeide ut fra det, sier Mette Henriksen Aas, som leder Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. – Derfor er det svært viktig at kunnskapsutviklingen og kompetansehevingen blir gjort gjeldende for alle ansatte – fra renholder til rektor. – Samtidig mener jeg det også er uklokt å begrense innsatsen til skolen, men starte arbeidet mot mobbing allerede i barnehagen, og dermed må også alle som jobber i barnehagen inkluderes i kompetansehevingen og kunnskapsutviklingen, sier hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR