PIT PARION PIT PARION Inspirerertilheilskapleg læring Dei nasjonale sentera til Utdanningsdirektoratet har laga inspirerande filmar om heilskapleg læring. AV: SVEIN OLAV B. LANGÅKER – Me har laga desse filmane for å fremje heilskapleg læring og inspirere barnehagetilsette til å ta i bruk res- sursar som sentera har for barnehagen. Dei nasjonale sentera har kvar sine fagområde og ein viktig del av sentera sin jobb er å hjelpe barnehagane i å stimulere og utvikle det pedagogiske arbeidet. Gjennom filmane håpar vi å kunne gjere dei nasjonale sentera meir kjende i barnehagesektoren. – Kva kan barnehagane få ut av å jobbe meir med heilskapleg læring? – Det handlar om å sjå lærings- potensialet i kvardagssituasjonane. Ein treng ikkje nødvendigvis eigne opplegg for å jobbe med kvart enkelt planlagde aktivitetar. På sentera sine – Dei ulike sentera har samarbeid fagområde, men sjå det i ein heilskap, nettsider kan ein få kunnskap om dei med barnehagar som har arbeidd med og slik legge til rette for læring i dei ulike fagområda. deira fagområde og slik har dei i lag aktivitetane ein gjer. – Har du nokre gode døme på heil-utarbeida gode praksisdøme og tips til – Kva skal til for å jobbe med heil-skapleg læring? aktivitetar i barnehagen. Denne filmen skapleg læring? – Sjå til dømes Egget – språkstimu-er laga i samarbeid med ein barne- – Vaksne som ser situasjonen og lering i barnehagen, der språkstimu-hage, der vi i lag har kome fram til kva ser potensialet for læring. Dei vaksne lering er ein sentral del av aktivitetane for situasjonar som kunne eigne seg treng kunnskap om barnet og barnet borna er med på, og ulike fagområde for filming. si utvikling og kunnskap om dei ulike er representert. fagområda for å kunne legge til rette – Korleis har de jobba saman med Filmane finn du på Barnehagefilm.no! for læring både spontant og gjennom barnehagar for å lage desse opplegga? Kultur, språk og litteratur På nettsida vår kan du og lesa om Pirionkurs: Korleis kan vaksne blimedvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet? Faste spalter: BOKPRAT | MIN BARNEHAGE | LES FOR MEG | AKTUELT www.pirion.no facebook/pirion@avisapirionfor degsom jobbar medbarn Tips oss på pirion@pirion.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PiRion PIRION ER STØTTA AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 3/2015, 16. årgangen – ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Heimeside: www.pirion.no Ansvarleg redaktør: Svein Olav Langåker, mobil 94 87 53 65 E-post: pirion@pirion.no Korrektur: Halldis Furre Form gjeving: Salikat design fbaargang2015 fbseksjonKIR