Fagbladet 4/2015 < 39 – Større ulikhet mellom STORE og små kommuner KOMMUNEREFORMEN Ha n er ordfører i en kommune med drøyt 73.000 innbyggere. De siste årene har diskusjonene om en ny stor-kommune på Jæren, som både omfatter Stavanger og Sandnes, gått høylytt for seg. Sandnes-ordfører Stanley Wirak har lenge vært skeptisk. Han ble ikke mer optimistisk etter at Jan Tore Sanner og Erna Solberg la fram stortingsmeldingen om hvilke oppgaver de nye storkommunene bør få. – Hvis noe skulle gjøres, måtte det være å flytte oppgaver og makt fra Oslo til distriktene. Det ser jeg lite til i denne meldingen. Det eneste den gjør er å svekke fylkeskommunen, og styrke noen få storkommuner, mener Wirak. Frykter a- og b-kommuner – Dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Vi ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sier Erna Solberg i en pressemelding. Sandnes-ordføreren frykter imidlertid at en reform som gir store kommuner oppgaver fylkeskommunen tidligere hadde, vil skape a- og bkommuner. Regjeringen foreslår blant annet at kommunene kan få ansvaret for tannhelsetjenesten, videregående skoler og fylkeskommunal kollektivtransport, hvis de er store nok. – Her i Rogaland vil en storkommune på Jæren ha 60 prosent av befolkningen. Da kan du like gjerne legge ned fylket. Makten blir flyttet til én storkommune. Ønsker ansvar for barnevern At regjeringen kaller det en demokratireform, syns han er misvisende. – Jeg opplever at det er tomme ord, sier Wirak. Han savner at større oppgaver blir flyttet fra staten sentralt til distriktene. Sandnes-ordføreren mener det ikke holder å utrede ansvarsforholdet mellom stat og kommune i forhold til barnevernstjenesten. – Skulle denne stortingsmeldingen hatt noe for seg, måtte de grepet fatt i åpenbare ting, som for eksempel barnevern. Her i Sandnes hadde det vært mye enklere om vi fikk ansvaret for det, sier han. SKEPTISK: Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er åpen for debatt om kommunesammenslåing, men er skeptisk til en storkommune med over halvparten av innbyggerne i Rogaland. Foto: Arbeiderpartiet Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) slakter regjeringens forslag til hvilke oppgaver kommunene skal få etter kommunereformen. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD 43 fbaargang2015 fbseksjonKIR