AKTUELT Mer i lønn etter Virke-oppgjøret Årets lønnsoppgjør gir 2,7 % i lønnsøkning. Etter noen timers forhandlinger ble LO og Virke enige om årets lønnsoppgjør, som ga samme resultatet som i forhandlingene mellom LO og NHO, en lønnsøkning med ramme på 2,7 prosent. Resultatet gir kr 1,75 per time med virkning fra 1. april til alle ansatte som er omfattet av overenskomster hvor gjennomsnittslønna er lavere enn 90 prosent av industriarbeiderlønn. Tillegget gis til Fagforbundets tids- og opplevelsesavtalen og over-komsten på trinn 1–5 i med 2,50 medlemmer som er omfattet av enskomst for apotekvirksomheter. kroner i timen. De som går på følgende overenskomster: lands-Forbundet har rundt 250 med-lønnstrinn 6, får 50 øre mer i timen. overenskomst for kinoer, landsover-lemmer på disse overenskomstene. FRI FAGBEVEGELSE OG FAGBLADET enskomst for BAB Omsorg, fri -I tillegg økes satsene i overens- ENIGE: Pål Skarsbak i Virke og Tor-Arne Solbakken brukte ikke lang tid på å bli enige i årets mellomoppgjør. Lønnsøkningogansvarlighet LÆREBOK OM ARBEIDSKAMP Interessetvist og arbeidskamp heter en ny innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av tre LO-advokater og forbundsadvokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. De følger en tvist fra oppsigelse av tariffavtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemning og fram til ny avtale. La det være sagt med en gang; det blir tillegg skal beholdes, eller «flyte» oppå viktig er det at et godt resultat i KS er ikke et nulloppgjør for Fagforbundets tillegg som gis i sentrale forhandlinger. avgjørende for hva vi klarer å oppnå i de medlemmer i kommunene ved dette I fjor avtalte partene også å utjevne andre oppgjørene. KS-oppgjøret er på en mellomoppgjøret. Tilleggene på ansiennitetshoppene mellom 2, 4, 6, 8 og måte frontfaget i vår tariffverden. lønnstabellen, unntatt Oslo som har 10 år. Da slipper folk å vente til de har ti Fagforbundet følger hovedlinjene for et litt annet lønnssystem, ble avtalt i års ansiennitet for å få uttelling. Derfor mellomoppgjøret som det er enighet fjor. Ansatte i kommunene vil få en blir det de som ikke har full ansiennitet, om i LO. En hovedoppgave for oss er lønnsøkning. som får mest i årets KS-oppgjør. å medvirke til at det legges grunnlag En ny minimumslønn for arbeidstakere Hvorfor skrive så mye om KS-opp-for langsiktig jobbvekst, samtidig med 20 års ansiennitet er også avtalt. gjøret, oppgjøret for de ansatte i som arbeidstakerne sikres sin del av Med et hopp på 13.400 kroner kommunene? Fagforbundet verdiskapningen og at lønn og annen for disse er en viktig brikke har jo mange medlemmer også inntekt fordeles rettferdig. Det slås fast i 2015-oppgjøret på plass. i andre tariffområder. Først at utjevningen mellom menn og kvinners Denne garantibestemmelsen og fremst fordi dette er det lønnsnivå går for sakte. I oppgjørene gir en fortjent lønnsøkning største for alle forbundene må vi derfor sørge for bedring av for mange av Fagforbundets i LO Kommune, som Fag-minstelønnssatser og garantiordninger lavlønte medlemmer. forbundet er en del av. Like som fremmer likelønn og motvirker I hovedoppgjøret for lavlønn. et år siden, ble det Utfordringene er mange også i dette enighet om et nytt oppgjøret, det er bare å brette opp lønnssystem. Dette ermene og gjennomføre et godt og systemet sørger ansvarlig mellomoppgjør som sikrer for at lokale Mette Nord, forbundsleder alle medlemmer reallønnsvekst. 6 < Fagbladet 4/20 15 fbaargang2015 fbseksjonKON