BARE SPØR Arbeidstaker eller oppdragstaker? Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Jorun Bjerke Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Herdis Scärer Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. SPØRSMÅL: Jeg har arbeidet som støttekontakt og avlaster for en liten gutt i snart fem år. Jeg har bedt kommunen om feriepenger, men har fått til svar at jeg ikke har rett til dette da jeg er oppdragstaker og ikke arbeidstaker. Kommunen viser blant annet til at de ikke legger seg opp i når og hvordan jeg utfører arbeidet og at avlastningen skjer i mitt eget hjem. Kan kommunen nekte å utbetale meg feriepenger? M.T. SVAR: For å få rett til feriepenger, må du anses som arbeidstaker etter ferieloven. Etter ferielovens § 2 er en arbeidstaker enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. Det er altså ikke avgjørende om du betegnes som oppdragstaker i avtalen med kommunen. Hvorvidt noen utfører arbeid i annens tjeneste eller ikke beror på en vurdering av flere momenter. Følgende momenter kan tale for at du skal regnes som arbeidstaker: • Du har personlig arbeidsplikt, dvs. at du ikke kan bruke andre til å utføre arbeidsoppgavene dine. • Du har plikt til å underordne deg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet, for eksempel ved at du har plikt til å levere inn rapport. • Arbeidsgiver stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmateriale eller andre hjelpemidler som er nødvendige for å utføre arbeidet. • Arbeidsgiver bærer risikoen for arbeids resultatet, for eksempel dersom arbeidsgiver står ansvarlig overfor brukeren etter helse- og omsorgstjenesteloven. • Du får vederlaget ditt gjennom lønn. • Tilknytningsforholdet mellom deg og din arbeidsgiver er relativt stabilt og oppsigelig med bestemte frister. For å gi deg et klart svar på om du er arbeidstaker eller ikke, er det derfor nødvendig å gå nærmere inn i din konkrete situasjon. Generelt har Høyesterett gitt tydelige føringer på at de aller fleste oppdrag innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren skal løses med ansettelse som arbeidstaker og ikke oppdragstaker, se her Rettstidende 2013 s. 342 og 352. De aller fleste avlastere og støttekontakter vil omfattes av arbeidstakerbegrepet. Du skriver at kommunen viser til at du ikke er arbeidstaker fordi de ikke legger seg opp i når og hvordan du utfører arbeidet som avlaster og støttekontakt. Jeg er uenig i dette. Det som tilsier at du er arbeidstaker, er hvorvidt du har et ansvar og en plikt til å underordne deg kommunens ledelse og kontroll, og ikke hvorvidt kommunen i ditt tilfelle har valgt å unnlate å styre og kontrollere det arbeidet du utfører som avlaster og støttekontakt. At du utfører noe av avlastningen i ditt eget hjem, kan heller ikke være avgjørende for om du regnes som arbeidstaker eller oppdragstaker. Mange arbeidstakere utfører arbeid i sitt eget hjem. Det som imidlertid kan tilsi at noen ikke er arbeidstaker, er der formålet med oppdraget er å stille seg og sitt som omsorgsbase over tid (der brukeren skal bli en del av familien), for eksempel i et beredskapshjem. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for mer informasjon og bistand framover. Jorun Bjerke, forbundsadvokat i Fagforbundet Alene på tur – gjelder forsikringen? SPØRSMÅL: Datteren vår på 18 år skal på sommerferie uten oss foreldre. Er hun da dekket av vår reiseforsikring? J. N. SVAR: Ja, så lenge datteren din har samme folkeregistrerte adresse som dere, er hun dekket av deres LOfavør reiseforsikring fram til hun fyller 20 år. Et smart tips: Send med henne en kopi av reiseforsikringsbeviset. Da er hun sikret raskere hjelp om noe skulle skje på reisen. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON