colourbox.com Kun sju prosent trives best i åpent kontorlandskap Til tross for skiftende trender innenfor kontormiljø ønsker flertallet av oss å jobbe på egne kontorer. 3000 svensker som sa at de kan utføre en del av sine arbeidsoppgaver ved et skrivebord, ble spurt om hvor de helst ville jobbe. For 52 prosent er favorittplassen på kontoret i et eget rom. 16 prosent foretrakk et større rom med to–seks personer, mens 12 prosent ville jobbe på et hjemmekontor. Sju prosent trivdes best i åpne kontorlandskap, og bare tre prosent ville helst jobbe på kontoret i en loungelignende miljø med lenestoler, ifølge svenske Du & Jobbet. Det er arbeidslivspanelet Manpower Work Life som står bak undersøkelsen, som også viser at mer enn halvparten jobber hjemme minst én gang i løpet av en måned. Blant ledere er det tre av fire som gjør det. De fleste jobben én–fem timer per uke hjemme. En majoritet oppgir at de jobber mer effektivt på hjemmekontor. Det vurderes som den største fordelen med å jobbe hjemmefra. Ulempen er først og fremst at vi savner den sosiale småpraten og informasjonen du får på arbeidsplassen. Vi kjenner oss lett litt utenfor, ifølge undersøkelsen.VeV Ulik innflytelse på sykehusene To av tre tillitsvalgte på norske sykehus mener de jobber i et høyere tempo nå enn for tre år siden. Dette kommer fram i Fafo-rapporten Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014, omtalt i Oslo legeforenings tidsskrift Journalen. Den bygger på en spørreundersøkelse blant ledere, verneombud og tillitsvalgte. 28 prosent av de tillitsvalgte sier at de i stor eller i nokså stor grad har innflytelse i omstillingsprosesser. Tilsvarende tall for verneombud og ledere er 31 og 60 prosent. Over 40 prosent av dem som har vært gjennom endringsprosesser, svarer at det har medført nye krav. KES Bedre sikkerhet i postloven Det er gledelig å se at forslaget til ny postlov stiller strengere krav til informasjonssikkerhet i digitale posttjenester, mener Datatilsynet. Datatilsynet tror bedre formulerte krav i ny postlov og dennes forskrifter vil øke sannsynligheten for at kravene følges. Mange har et betydelig beskyttelsesbehov når de benytter slike tjenester, og derfor er det positivt at myndighetene får utvidede muligheter til å følge opp disse. VeV Stort behov for fagarbeidere Næringslivet trenger fagarbeidere og folk med fagskoleutdanning, og ønsker opplæring på arbeidsplassen. Mange bedrifter mangler kompetansen de har behov for, viser NHOs kompetansebarometer 2015. Seks av ti bedrifter har et kompetansebehov de ikke får dekket. 60 prosent av bedriftene trenger arbeidskraft med videregående yrkesutdanning, mens 50 prosent trenger folk med fagskoleutdanning. – Bedriftene kjenner daglig at det er et misforhold mellom kompetansebehov og utdanningsvalg, ifølge NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Læring på arbeidsplassen Ni av ti bedrifter ønsker å heve kompetansen til medarbeidere de allerede har. Kurs og utdanning på arbeidsplassen er den mest aktuelle formen for kompetanseheving. Bedriftene er mindre innstilt på kompetanseheving utenfor arbeidsplassen, men 70 prosent mener at utdanninger ETTERTRAKTET: Arbeidsgivere ønsker at fagarbeidere utdannes på arbeidsplassen. på nett vil øke sjansen for at de tilbyr ansatte formell utdanning. – Vi må legge til rette for at arbeidstakere får kontinuerlig kompetanseheving i løpet av arbeidslivet, mener Skogen Lund. – Fagskolene til staten Rett før jul overleverte Fagskoleutvalget en offentlig utredning til kunnskapsministeren. Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra utvalget. colourbox.com Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolene tilbyr yrkesutdanninger, for eksempel teknisk industri, helsesektoren og sjøfartsnæringen. – Det er i dag en økende andel av befolkningen som ønsker og trenger utdanning ut over videregående opplæring. En fagskoleutdanning kan være et riktig valg for svært mange, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 4/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKON