«Vi trenger flere kvinner og menn til omsorgsyrkene. VIRKSOMHETSLEDER HEIDI GJERDRUM. Karin Alice Mikkelsgård fra Nav er ukentlig innom sykehjemmet for å snakke med arbeidsgiver, veileder og innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet. Ni renholdere og helsearbeidere har hittil fått opplæring på Åsnes sykehjem. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT B B eletse Negash Gebreselassie (28) ønsker jobb, inntekt og en plass i lokalsamfunnet. Åsnes kommune trenger flere helsefagarbeidere. Sykehjemmet og Nav-kontoret samarbeider for at han lærer norsk og helsefag. Karin Alice Mikkelsgård, programrådgiver på Nav, besøker jevnlig innvandrere som deltar i introduk sjonsprogrammet. Åsnes sykehjem på Flisa i Hed mark har egen veileder og har tatt imot mange språk praksiselever. – Dette er et samarbeid med bare vinnere, mener Heidi Gjerdrum. Som virksomhetsleder ved Åsnes sykehjem på Flisa er hun fullt klar over at kommunen sannsynligvis vil mangle 25 helsefagarbeidere allerede i 2020. Hun er derfor glad for samarbeidet med det lokale Nav-kontoret som hittil har resultert i sju nye assistenter på en sengeavdeling og to på renhold. – Jeg besøker dem på arbeidsplassene en gang i uka Noen av dem som har vært på sykehjemmet som fra begynnelsen, senere hver tredje uke, forteller Kaspråkpraksiselever, tar nå utdanning som helsefagar-rin Alice Mikkelsgård. Hun understreker at hver enbeidere. Og nesten alle arbeider her i ferier og helger. kelt innvandrer får individuell og fleksibel oppfølging. Dermed varierer oppfølgingen avhengig av behovene. – Må egne seg Før deltakerne i introduksjonsprogrammet kommer Tar vare på motivasjonen ut på en arbeidsplass for å få praksisnær språkopp-Karin Alice Mikkelsgård jobber med språkoppfølglæring, har de om lag et halvt års norskundervisning ning og har også samtaler med deltakerne i introdukbak seg. sjonsprogrammet for å forsikre seg om at de får god – Vi har også mange samtaler før de får en plass på veiledning, at de bevarer motivasjonen og for å finne sykehjemmet. Jeg må bli kjent med hver enkelt for å en egnet vei videre. finne ut om de virkelig er motivert for helsesektoren, – Motivasjonen hos deltakerne er mest sårbar i beog om de er personlig egnet til å arbeide her. gynnelsen. Derfor er det viktig at arbeidsplassen tar Når de først har fått plass som språkpraksiselever, ansvar. Om den faste veilederen har fri en dag, er det får de hyppig besøk av programrådgiveren. for eksempel viktig at en annen stepper inn slik at TETT OPPFØLGING: – Jeg har hyppige møter med del takerne i introduksjonsprogrammet. Veien videre er alltid et tema, sier Karin Alice Mikkelsgård. 30 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON