deltakeren ikke bare blir overlatt til seg selv og ikke får den opplæringen han eller hun har krav på. Ett gjennomgående tema i samtalene mellom programrådgiveren og deltakerne, er planer og muligheter etter introduksjonskurset. – Jeg håper at det blir satt i gang et assistentkurs for innvandrere fra høsten. Noen av dem som har lyst å bli helsefagarbeidere, er ennå ikke klar for å lese det omfattende pensumet på norsk. For dem ville det ha vært fint å kunne ta et kurs på et litt lavere nivå først. – De kan omsorg Hjelpepleieren Anne Grethe Flissundet har videreutdanning i veiledning og er den som følger språkpraksiselevene som kommer inn på sykehjemmet. Hittil har hun fulgt sju språkpraksiselever i tilknytning til introduksjonsprogrammet for minoritetsspråklige, de fleste fra Eritrea og Somalia. – Når de kommer hit, er de helt blanke på helsefag. Men mange har levd i en storfamilie hvor alle tar vare på sine. Omsorg er derfor en mer selvfølgelig del av hverdagen for dem enn for mange nordmenn, tror hun. Veilederens erfaring er at språkpraksiselevene fort klarer det praktiske, men trenger lengre tid på å lære seg språket. Fra begynnelsen av språkpraksisen går veilederen sammen med eleven hele arbeidsdagen. – Vi prater mest mulig. I starten er det mye jobb, men etter hvert er det en lettelse for avdelinga. Den første tida serverer vi mat og kaffe sammen, etter hvert gjør de det alene, og når de kjenner pasientene godt, er de også med på stell. Karin Alice Mikkelsgård kan fortelle at sykehjemmet er blitt en populær arbeidsplass. – Nye innvandrere hører om gode erfaringer fra andre som allerede har vært her, sier hun. STOLT OG SELVSTENDIG: Beletse Negash Gebreselassie fikk sommerjobb allerede ett år etter at han hadde begynt som språkpraksiselev på sykehjemmet på Åsnes. INKLUDERT I ÅSNES Åsnes kommune i Hedmark har i overkant av 7500 innbyggere. Kommunen er en IA-virksomhet. Åsnes sykehjem har fire sengeavdelinger med til sammen 92 sengeplasser. De har eget kjøkken, renholdsavdeling med vaskeri, arbeidsstue og merkantilavdeling. Sykehjemmet har 175 fast ansatte fordelt på 117 årsverk. Når voksne innvandrere har bosatt seg i en norsk kommune, har de rett og plikt til å gjennomføre et introduksjonsprogram over to år. I program- met inngår opplæring i norsk og samfunnskunnskap pluss opplæring i arbeid. Deltakelse i programmet kan forlenges med ett år. Deltakere over 25 år har en månedlig skattbar inntekt på nesten 15.000 kroner. Åsnes tilbyr språkopplæring så fort innvandrerne flytter dit. Om lag 60 innvandrere mellom 17 og 45 år har gjennomført introduksjonsprogrammet i løpet av de siste ti årene. Kommunen har til enhver tid mellom 15 og 20 deltakere i introduksjonsprogrammet, de fleste fra Eritrea, Somalia og Syria. Fagbladet 4/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKON