SEKSJONSLEDER Arbeidslivets utdanning Alle oss som heier på fagskolen er inne i ei spennande tid. Fagforbundet har jamt og trutt arbeidd for at fagskole skal bli ein mogleg utdanningsveg for våre medlemmer. No ser det ut til at vi har mange med oss: • Eit offentleg utval har lagt fram ei utgreiing som slår fast at fagskolen er eit attraktivt utdanningsval. • LO og NHO meiner at fagskolen er arbeidslivets utdanning. • Fagskolen skal, som ledd i omdømmebygging, omtalast som høgare yrkesfagleg utdanning i framtida. • Kunnskapsministeren har uttalt at 2015 skal vere fagskolens år. I den offentlege utgreiinga «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg » er fagskolen plassert på nivået over vidaregåande fag- og yrkesopplæring og er ei høgare yrkesfagleg utdanning. Utvalet peiker og på utfordringar framover; som fagskolens uklare plass og svake Fagforbundet vil bidra til å status i det norske vidareutvikle fagskolane slik utdanningssystemet, som at dei kan levere relevant, etter-arbeidslivets manglande spurd, yrkesfagleg kompetanse. eigarskap til fagskolane, som behovet for å styrke kvaliteten og at det er utilstrekkeleg finansiering gjennom eit lite tilfredsstillande finansieringssystem. Fagforbundet skal gjera sitt og følgje opp utgreiinga. Vi skal vera representert i styrer og fagråd for fagskolane, og vi skal støtte samarbeidet med arbeidslivet slik at dei uttalde kompetansebehova både i privat og offentleg sektor blir teken omsyn til. Fagforbundet vil bidra til å vidareutvikle fagskolane slik at dei kan levere relevant, etterspurd, yrkesfagleg kompetanse. Fagforbundet ønskjer seg tilbod innafor alle seksjonsområda, til dømes for tilsette i arkiv. Eg set min lit til at kunn skapsministeren sine lovnader er meir enn ord, og eg lover at Fagforbundet skal halde saka varm. Britt Silseth Personalseminar Fagforbundet inviterer til personal- og HR-seminar 28. mai i Oslo. Samlingen er et tilbud til Fagforbundets medlemmer som jobber eller har interesser innenfor personal og HR. Temaer vil være mobbing på arbeidsplassen, inkludering av personer med multikulturell bakgrunn, varsling og avgjørende samtaleverktøy. VeVHvordan formulere deg bedre Hvordan kan du få fram budskapet bedre? Faggruppe kontor i Fagforbundet inviterer i samarbeid med Fagakademiet til skrivekurs – praktisk opplæring i hvordan du bedre kan formulere deg. Målgruppa er saksbehandlere og andre som skriver utredninger, vedtak, brev og e-poster. Kurset foregår i Oslo 4. juni. VeVYrkesfag under lupa No skal relevansen av alle dei ni yrkesfaglege utdanningsprogramma på vidaregåande nivå bli vurderte. Rådgjevar Tonje Thorbjørnsen i Fagforbundet har sidan august vore leiar for Fagleg råd for helse- og oppvekstfag (FRHO). Det er dette rådet som skal gå gjennom alle faga som byggjer på Vg1 helse- og oppvekstfag. Rådet skal sjå på struktur og innhald i alle faga. I fjor arbeidde FRHO særleg med helsearbeidarfaget og helsesekretærutdanninga. – For helsesekretærutdanninga er det fleire utfordringar, men det er særleg eit problem at elevane får liten praksis, seier Thorbjørnsen. Det er Utdanningsdirektoratet som har gitt rådet i oppdrag å vurdere desse utdanningstilboda. Rådet skal også vurdere om det er behov for fagbrev på nye områder, til dømes innafor folkehelse. Samstundes skal uavhengige arbeidsgrupper vurdere om utdanningane er i tråd med arbeidslivets behov. KESFoto: Per Flakstad LO Ingeniør-konferanse Fagforbundet og resten av LO Inviterer til LOs første konferanse for ingeniører den 6. mai i Oslo. Temaer er framtidas byer, klimautfordringer og infrastruktur. Konferansen er gratis for LO-medlemmer og avholdes på Hotel Royal Christiania. VeVFagforbundets IKT-konferanse Fagforbundets IKT-konferanse vil bli avholt på Høgskolen i Gjøvik 20.–21. mai. Konferansen tar for seg temaer som digital utvikling, læring, IKT-ledelse, sikkerhet og framtidig IKT-kompetanse. VeV 38 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON