arbeidsmarkedet. Det er ca. 55.000 studenter, dvs. en manko på ca. 235.000 ansatte som da må jobbe. Annerledesdagen, dagen for familie og venner, hviledagen – vi kan gjøre akkurat hva vi vil. Denne dagen er utrolig verdifull for mange, og det hjelper ikke å ha fri en mandag når barna er på skolen. Regjeringen kaller det så fint «frihet til å velge», men den friheten gjelder nok bare noen ytterst få som har en stor pengesekk. For frisører vil dette skape store utfordringer, vi er håndverkere med fire års utdannelse – vi kan ikke ta inn studenter for å gjøre jobben. Frisører kan i dag ikke tvinges til å arbeide søndager, men hvis søndagsåpent blir en realitet, er nok ordet tvang et mer passende ord enn frihet. Ansvaret for å holde salongen åpen vil falle på arbeidsgiver, og hvor mange av dem orker å jobbe alle søndagene? Er salongen på et kjøpesenter, får de kraftige bøter og reelle trusler om ikke å få fornyet leiekontrakten dersom de holder stengt. Skal frisørene jobbe, vil lønnskostnadene øke kraftig, og hvem skal betale for det? Vil kundene betale dobbel pris for en klipp på søndagen? Frihet – det skal være frivillig og vi skal kunne bestemme dette selv, sier politikerne. Jeg tror dessverre ikke at politikerne har vært så mye ute i arbeidslivet når de kan komme med slike pompøse ord. Det hjelper ikke mye med frihet til å velge hvis salongene må ha åpent hver søndag. Hva denne høringen resulterer i, er vanskelig å si, men jeg kan love at vi gir oss ikke uten kamp. Ingunn R. Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes Fagforening UTTALELSE Fritt behandlingsvalg gir flere kommersielle sykehus Stortinget skal i nær framtid behandle regjeringas forslag om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Forslaget innebærer ren konkurranseutsetting og er en politikk som svekker offentlige sykehus og favoriserer private kommersielle aktører. Fagforbundet frykter at fritt behandlingsvalg vil undergrave den offentlige helsetjenesten. Ved å slippe til private aktører vil det bli en overbehandling av lette lidelser, og de offentlige sykehusene vil stå igjen med de tyngste oppgavene og regninga. Ved fritt behandlingsvalg skal den som har fått konstatert rett til behandling i spesialisthelsetjenesten kunne velge behandlingen enten i et av våre egne sykehus eller ved et privat sykehus. Velges privat sykehus trekkes betalingen direkte av det lokale helseforetakets budsjett. Dette vil bli en stor trussel mot de offentlige sykehusene, særlig de minste. SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Folk i sentrale strøk vil i liten grad velge et tilbud på et lokalsykehus i distriktet når det er bygd opp et privat sykehus i nærheten. Ordningen vil true både akuttberedskap og poliklinisk virksomhet på våre lokalsykehus. I tillegg ønsker regjeringa enda mer kjøp fra private gjennom anbud. I første omgang er fritt behandlingsvalg foreslått å innføres i løpet av 2015 innenfor rus, psykisk helsevern og noen andre fagområder. Offentlige sykehus skal fortsatt være bærebjelken i helsetilbudet og håndtere mesteparten av sykehusdriften, men tiltakene som foreslås undergraver det offentlige tilbudet. Helseforetakene vil gjennom denne ordningen miste kontroll over sin egen økonomi, og det vanskeliggjør jobben med å prioritere de pasientgrupper som trenger behandling mest. I proposisjonen foreslås det en konsultasjonsmekanisme mellom Helsedirektoratet, NHO Service, Spekter og Virke. Partene i konsultasjonsordningen gis anledning til å diskutere nye pasientgrupper som kan tas inn i ordningen. Fagforbundet mener det er uheldig at man involverer private aktører i vurderingen av hva som kan privatiseres av det offentlige helsetilbudet. Ordningen er dessuten betenkelig fordi bare arbeidsgiversiden blir invitert inn i konsultasjonene og dermed undergraver trepartsamarbeidet. Fagforbundet mener at også de ansattes organisasjoner må trekkes inn i arbeidet. Regjeringas viktigste argument for reformen er at pasienter venter unødvendig lenge på behandling. Det er et viktig argument. Ventelistene ved offentlige sykehus går allerede ned, så hvorfor ikke videreføre det som gir denne positive utviklingen? Fagforbundet ønsker at helsetjenestene skal være offentlig drevet og finansiert. I den grad private brukes, må det være kontroll med pengebruken. Fagforbundet mener fritt behandlingsvalg vil føre til et dyrere helsevesen med økt byråkrati der de mest ressurskrevende pasientgruppene blir tapere i prioriteringskampen. Vedtatt av landstyret i Fagforbundet KONTROLL: Fagforbundet ønsker et offentlig drevet og finansiert helsevesen og kontroll med de private institusjonenes pengebruk. Fagbladet 4/2015 < 53 fbaargang2015 fbseksjonKON