Utlysning av midler til SOLIDARITETSARBEID 2015/2016 Den årlige avkastningen av Fagforbundets solidaritetsfond disponeres til inter-nasjonalt solidaritetsarbeid. Forbundets fagforeninger og fylkeskontor kan søke. Tildeling fra fondet vil som utgangs-punkt ikke overstige egne avsatte midler til prosjektet. Målsettingen med tiltakene må være å fremme solidar- itet med hovedvekt på å utvikle fagforeningsarbeid i andre land. Prosjektet kan ha til hensikt å gi selvhjelp i form av utvikling av arbeidsplasser, faglig tiltak, utvikling av faglige rettig-heter, opplæring og faglig organisering. Det kan gis støtte til: • Prosjektutgifter • Reise- og oppholdskostnader til prosjekter hvor sam arbeidskontrakt allerede er inngått. • Reise- og oppholdskostnader til studiebesøk for representanter fra mottakerorganisasjonen i prosjekt- landet til Norge. Fagforbundets organisasjonsledd Søker må fylle ut søknadsskjema. Budsjett vedlegges søknaden. Førstegangssøkere må i tillegg vedlegge inngått samarbeidskontrakt med mot- takerorganisasjon. Søknadsskjema og retningslinjer for Fagforbundets solidaritetsfond fås ved henvendelse til: Ingunn Eriksen, Tlf 23 06 46 16 e-post: ingunn.eriksen@fagforbundet.no Søknadsfrist: 1. mai 2015 Søknaden sendes til: Fagforbundet, v/Ingunn Eriksen Pb 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed-Lese-ogskrivekurs lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert datainn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Det kan søkes om støtte til: • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre-• Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopp - Følgende dekkes ikke: læring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat Kategori1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minst sekst måneder for å kunne søke om stipend. Det kan kun søkes om utdannings - Kategori2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku- fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,- pr. kalenderår. søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. 26 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM