SAMFERDSEL OG TEKNISK Frykter klager på anbud Danmark er langt fra å nå målene som er satt for å konkurranseutsette offentlige tjenester. Nå pekes det på frykten for klagesaker etter anbudsrunder som en av grunnene til dempet privatiseringslyst. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som peker på klagefrykten i sin årlige rapport. De mener opp - gaver som egner seg for konkurranseutsetting samlet utgjør 390 milliarder kroner. I 2013 ble tjenester for 100 milliarder kroner konkurranseutsatt i Danmark. OT 28 < Fagbladet 4/2015 Krematoriet på Alfaset tilbød varme fra ovnene til Hafslunds fjernvarmeanlegg. Da sa Hafslund nei. Dermed var debatten om å bruke varme fra kremasjon i gang. Det var avisen Vårt Land som først skrev om uviljen til å bruke varme fra kremasjonsovnene til oppvarming av bolighus. I dag brukes overskuddsvarmen fra ovnene til å varme opp kapellet før gudstjenestene og driftsbygningen. Krematoriet mente det ville være fornuftig å bli koblet opp på fjernvarmenettet Hafslund Varme. Etisk dilemma Hafslund viser til at varme fra kremasjonsovner er vanskelig etisk, ulønnsomt og upraktisk fordi krematoriet ikke ligger i umiddelbar nærhet til fjernvarmeanlegget. På avisens spørsmål om hva som er uetisk, svarer Hafslund: – Det er ikke bare rett fram å bruke varme fra krematorier. Postdoktor i etikk på Universitetet i Oslo, Ole Martin Moen, mener saken er «ganske uproblematisk». – Ingen taper på det, men noen tjener på det, sier han til Vårt Land. Gjør det i Sverige I Stockholm ble første krematorium koblet til fjernvarmenettet for 12 år siden. Den gangen ble også spørsmålet om å bruke varme fra kremasjonsovnene reist i Norge. Daglig leder i Norsk Fjernvarme, Heidi Juhler, sa at det var en «etisk dimensjon » som gjorde at Norge er tilbakeholdne med å koble krematorier på fjernvarmeanlegget. Hun viste også til at Norge allerede har mye spillvarme fra andre prosesser. Uproblematisk I Danmark er flere krema - torier koblet på fjernvarmeanlegg som leverer varme til rundt 600 husstander. Etisk råd i Danmark har vurdert bruken av varme fra kremasjonsovnene til å varme bolighus. De kom fram til at det ikke er problematisk. De vektlegger at varmeproduksjonen ikke er formålet med kremeringen, at kremeringen krever tilførsel av varme, miljøbegrensninger krever at røyken uansett nedkjøles og at kremeringen er et ledd i naturens kretsløp. Tekst: OLA TØMMERÅS Takket nei til kremasjonsvarmeFoto: Werner Juvik MYE VARME: Fire kremasjonsovner på Alfaset i Oslo gir mye varme, men Hafslund Varme vil ikke bruke den i fjernvarmeanlegget. HMS-kort for renholdere Regjeringen vil omdøpe identitetskortene i renholdsbransjen til HMS-kort (helse, miljø og sikkerhet). Legitimasjonen ble innført i forbindelse med den offentlige godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. Bakgrunnen for å endre navnet på kortet, er at regjeringen ønsker å forhindre at det brukes som legitimasjonsdokument utenfor arbeidsplassene. Forslaget om å endre navn på kortet er sendt på høring. OT fbaargang2015 fbseksjonSAM