FARE FOR YRKESSKADE Ved brann i en moderne bolig frigjøres enorme mengder giftstoffer. Brann- og redningsarbei- dere eksponeres gjennom både hud og luftveier. Undersøkelser av brann- og redningsarbeidere har gitt urovekkende resultater. Etter fem år i yrket er forekomsten av prostata kreft dobbelt så høy som i samfunnet for øvrig. Brann- og rednings- arbeidere jobber i dag med å redusere kreftfaren ved å endre rutiner, bygge om lokaler og kreve mer egnet utstyr. HELSEFARLIG VASK: Arbeidstilsynet ble overrasket da de så vaskekummene for utstyr. – Mange rutiner er allerede endret. Blant annet engangshansker ved vasking, forteller Marius Aam. det framlagt en skisse til en helt ny hovedbrann-– Ved dagens utrykninger registreres type stasjon. Den gamle var helsefarlig med dårlig brann; om det er bilbrann, lagerbrann eller husinnemiljø, muggsopp i boligdelen og åpne vaske-brann – opplysninger som kan ha betydning i løsninger for utstyr. framtida, forklarer han. Ny stasjon ble for dyrt for kommunekassa i Ålesund. Planene ble skrinlagt. I 2013 ble det – Finn en god arkitekt isteden lagt fram forprosjekt til ombygging av den 23. juli i fjor var siste skisse tegnet; deretter har gamle. Det ble saldert vekk. I 2014 var planene det gått slag i slag med kun justeringer underveis. i ferd med å bli strøket fra kommunebudsjettet Allerede til høsten skal nye lokaler innvies. Hvorenda en gang. dan får de det til? Rådene fra Ålesund er: – Vi hadde en lang rekke møter med politi-– Bruk en god arkitekt som skjønner hva kerne, vi skrev leserinnlegg og fikk sendetid på brannstasjoner og HMS dreier seg om, og få med tv. En trussel om at byen kunne bli uten funge-ansatte i alle deler av planleggingen. Den som rende brannstasjoner hjalp selvsagt, forteller begynner å planlegge uten å ha med de ansatte, Aam. har tapt, mener brigadesjef og byggeleder Vidar Etter at politikerne hadde forstått alvoret, Bakke. skjedde ting fort. Penger til utbedringer kom – Vi tok kontakt med fire leverandører for å se på plass igjen. Sist høst kom Arbeidstilsynet. Da på hvilke løsninger som fins i markedet. I tillegg ble det nye pålegg og behov for ytterligere jus-hadde arkitekten flere ideer fra brannstasjoner i teringer. inn- og utland, forteller han. Arbeidstilsynet ga pålegg om å registrere an-Takket være innspill underveis får Ålesund satte som kan ha vært eksponert for gift i jobben. brannvesen en topp moderne vaskeriløsning der – Nå utarbeider staben en oversikt over alle klærne går inn i ett rom og kommer ut i et annet vikarer, pensjonister og alle som har vært innom som er ren sone. brann- og redningsvesenet i kortere eller lengre Om stasjonen de skal innvie til høsten, sier de: tid, forteller avdelingsleder for beredskap, Arne – Dette tror vi blir så nær ett hundre prosent Sigurd Hansen. slik vi ønsker det som mulig. DETTE GJØRES I ÅLESUND • Nye rutiner etter modell av Skellefteå. • Ny boligdel, gammel med muggsopp rives. • Nytt vaskeri med ny teknologi for tøy. • Nytt vaskeri for utstyr og for slanger. • Full reorganisering av utstyr inn og ut. • Buffersoner med vasking av føtter mellom rene og urene soner. • Nye garderober for utrykningsklær – atskilt fra private klær. • Ombygging av vognhall med eksosavsug og bedre vaskemuligheter. • Registrering av alle ansatte som har blitt gifteksponert i jobben. 32 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM