FOKUS «Mamma er borte. Ho er ikkje her i lag med meg. Ho kunne ikkje bli med heilt fram dit eg skulle i dag. Ho sit i ein stol, og døra inn dit eg skal er for smal for denne stolen. Men ho kunne ha blitt med fram til døra.» Vil du holde mor ute? Universell utforming er for deg og meg Eva Spirdal- Jacobsen Sivilarkitekt og med i Fagforbundets faggruppe for høg skoleutdannede i teknisk sektor (HIT). 36 < Fagbladet 4/2015 I dette diktet peker forfatteren Kjersti Kolbotn på hva som bidrar til at mor oppleves som funksjonshemmet. Døra hun måtte gjennom var for smal for stolen hennes. Kunne dette vært unngått? Ja, det kunne det, men denne dagen var hun funksjonshemmet – fordi gapet mellom det samfunnet krevde og det hun kunne klare, var for stort. Begrepet universell utforming blir ofte brukt i politiske dokumenter, regelverk og retningslinjer. Det kan defineres slik: Universell utforming er utforming av produkter, tjenester og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming. Universell utforming er når alle kan bruke den samme løsningen, alle kan gå inn hovedinngangen, følge den vanlige passasjerstrømmen til transportmidlene, bruke selvbetjeningsautomater og datautstyr. Personer med en funksjonshemming er ofte ekskludert fra deltakelse i samfunnet fordi de ikke får tilgang til informasjon, utdanning, bygninger eller omgivelser. I NOU 2001: 22 Fra bruker til borger pekes det på at universell utforming skal inngå som en naturlig del av samfunnsplanleggingen slik at samfunnet blir utformet for alle. Universell utforming har blitt en strategi for å planlegge og utforme det fysiske samfunnet slik at alle har like muligheter til å delta uten å bli hindret av fysiske barrierer. Designere har alltid brukt modeller for å skape boliger, produkter og bygninger. I virkeligheten fins det ikke to mennesker som er like. Noen er bevegelseshemmet, Vi har ulike forutsetninger, men like rettigheter til å delta i samfunnet. Praktisk og fysisk tilrettelegging åpner for deltakelse på så like premisser som mulig, for å unngå at noen blir stoppet i døra. Det er behov for universell utforming langt flere steder enn der hvor en rullestol ferdes. La meg nevne noen eksempler: • Bevegelseshemming: trinnfrie innganger, bredde og lengde på gangveier og snuarealer, sikthøyde på skranke, håndlist i trapp. • Synshemming: veifinning, orientering, planløsning, lys- Universell utforming har forhold, kontraster, skilting. kommet for å bli, og ingen • Hørselshemming: lydfor hold, romgeometri, støy vil lenger holde mor ute. miljøhemmet, synshemmet, orienteringshemmet, hørselshemmet eller lese- og skrivehemmet. En eller annen gang i livet kan vi alle få behov for universell utforming. Bruker du briller, drar på en tung koffert eller barnevogn, bruker krykker på grunn av en gipset fot, eller strever du med en tung handle vogn? Det som i utgangspunktet er tiltenkt noen få, kan også komme godt med for andre. hindring, akustikk, tele slynge. • Følsomhet: materialer, lufteanlegg, beplantning, forurensning, kosthold. • Forståelsesnedsettelse: varselsmerking, advarselskilt, store taster, blindeskrift. Lik adgang for alle kan innebære å fjerne terskler, bedre belysning, inngangspartier, ramper, materialer eller ventilasjon. Det kan være å sette inn heis, montere teleslynger, tilpasse skrift på skilt og knapper fbaargang2015 fbseksjonSAM