Liker å jobbemedslagpasienter Robin Wilson (25) er ferdig som lærling slagpasienter; hjelpe pasienten til å i helsefagarbeid i august 2016. fungere igjen, med opptrening av Han gikk på videregående skole i to funksjoner som å gå, spise, bøye seg, år i Førde. Deretter tok han en påbyg-holde balansen og vaske seg. ging som gjorde at han fikk studiekom-– Jeg syns det er interessant og liker petanse. Nå tjenestegjør han på den raske progresjonen hos slagpasien- Svelgen bu- og servicesenter, senere tene. Da føler du at du mestrer noe. skal han i hjemmesykepleien og til slutt Men vi kunne godt brukt mer tid på å jobbe med psykisk utviklingshemmede. snakke med dem. Det er jo en viktig – Det begynte med at jeg tok livsfunksjon det også. sommerjobber på ulike sykehjem. Da Han syns han har blitt godt ivaretatt fant jeg ut at jeg likte jobben. Jeg satte av veilederne underveis, og har fått råd pris på responsen fra kolleger og og tips om hvordan han kan bli en brukere, sier han. bedre pleier. – Underveis fikk jeg mye støtte fra – Jeg koser meg på jobb. Jeg liker å mamma, som støttet meg i valget mitt. være sammen med pasientene og spør Helsefaget trenger absolutt flere menn. hva de trenger, sørger for at de har mat Det er ikke et rumpe- og vaskeyrke, og drikke og at de får nødvendig men er tøft, både fysisk og psykisk, og trening. At det er travelt er bare bra, for jeg tror et større mangfold av ansatte da går tida så mye fortere. på sykehjemmene kan være veldig bra. Planen er å fortsette som helsefag- Spesielt liker Wilson å jobbe med arbeider til han er pensjonist. lærlinger Bremanger har forsøkt å møte misforholdet Som belønning for innsatsen får veilederen mellom behovet for helsefagarbeidere og et funksjonstillegg på 500 kroner i måneden, BREMANGER mangelen på søkere med Prosjekt helsefag-på toppen av den ordinære lønna. KOMMUNE arbeider. – Tillegget viser at vi setter pris på veileder • 4000 innbyggere. Ligger Ansatte fra kommunen reklamerer allerede jobben, forteller Ann Kristin Førde, hoved i Sogn og Fjordane. i ungdomsskolen og på førsteåret i videre-tillitsvalgt for Fagforbundet i Bremanger kom • To sykehjem, to eldrekollektiver gående skole for helsefagutdanning og syke-mune. og to bokollektiver for de med pleie. Videre satser kommunen på voksne nedsatt funksjonsevne assistenter som ønsker å videreutdanne seg. Sier gjerne ja til flere • Har i dag sju lærlinger, tre elever i Disse får full assistentlønn under utdannel-Personalsjefen og Fagforbundets hovedtillits teknisk, allmennfaglig utdanning og sen, som inkluderer fem år med teori og real-valgt syns ikke kommunen er helt i mål med seks voksne under videreutdanning kompetanse. Målet er at de ansatte skal ha lærlinger. • Har et lærlingbudsjett på en hundre prosent stilling. – Det er ikke for mange som utdanner seg 1,5 millioner kroner i dag. Hadde vi hatt flere søkere, ville vi sagt Motiverte instruktører er viktig ja til flere, forteller de. Personalsjefen er opptatt av at lærlingene skal Spesielt merker de at lærlinger med tilknytha gode instruktører og veiledere. Instruk-ning til kommunen blir boende ved endt uttørene blir kurset på forhånd, og får som vei-danning. ledere frisket opp faget sitt. Fagbladet 5/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonHEL