KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 600 flere årsverk i barnehagene Antallet årsverk i barnehagene er stabilt sammenlignet med tidligere år, og har økt med 600 årsverk fra 2013 til 2014. Det har kun vært små endringer i alle ansattgrupper unntatt assistenter. Data om assistentgrupper er i år samlet inn på en annen måte enn tidligere, og flere ansatte som tidligere har vært ført som assistent skal nå føres som barne- og ungdomsarbeider, barnehagelærer eller tilsvarende. Hvis disse tre kategoriene sammenliknes med assistenter i 2013, har det vært en økning på 1000 årsverk i denne samlekategorien (fra 37.641 til 38.690). Samtidig har det har vært en svak nedgang i antall årsverk styrere og pedagogiske ledere. Nedgangen vedrørende pedagogiske ledere har sammenheng med at registreringen er endret, og at det er opprettet et nytt felt for barnehagelærer eller tilsvarende. PF Mer kunnskap om nettovergrep Barnehusene trenger mer kompetanse for å avdekke overgrep på nett. I dag har de, ifølge en fersk forskningsrapport, ingen felles rutiner for hvordan de skal avdekke nettovergrep som kan føre til psykiske lidelser ANMELD OVERGREP for ofrene. Staten har ti barnehus rundt i landet. De er tverrfaglige tilbud der barn og unge kan få hjelp ved mistanke om seksuelle overgrep eller vold. Forskningsrapporten er laget av velferdsforskningsinstituttet NOVA for Redd Barna, og den ble offentliggjort i april. PF På Fagforbundets integreringskonferanse i slutten av april fortalte Shelli Lake hvordan biblioteket ble hennes andre hjem i starten etter at hun hadde flyttet til Norge. Bøkene hjalp henne til å lære norsk og forstå det norske språket, noe som etter hennes mening er en nøkkel til å bli godt integrert og finne seg til rette i Norge. Språkkafeene betyr mye I dag jobber hun på Deichmanske bibliotek, Stovner filial i Oslo, og har blant an- net ansvar for den flerkulturelle språkkafeen, som er godt besøkt. – På Stovner må vi dess- Viktig for språket Biblioteket hjalp Shelli Lake til å forstå det norske språket. Nå hjelper hun andre fremmedspråklige gjennom å koordinere språkkafeene som Deichmanske bibliotek har på sine filialer i Oslo. colourbox.com FELLESSKAP: Biblioteket er en viktig arena for å lære norsk, mener Shelli Lake. verre avvise flere hver uke fordi det er fullt. Det forteller bare hvor mye det betyr å komme på en slik kafé, ble kjent med folk og føle at du tilhører et fellesskap, og ikke minst få hjelp til å forstå det norske språket, fortalte hun. – Dette er blitt et sted der du kan få nye venner og sammen med dem plukke opp nye ord og uttrykk, og etter hvert bygge et sosialt nettverk, sa Shelli Lake. – Målet er å kunne øve norsk i trygge omgivelser, å ha et sted der du kan gjøre feil uten at noen ler av deg eller kommer med nedsettende kommentarer, fortsatte hun. En gruppe av mennesker som har blitt avvist på Stovner fordi det har vært fullt, har dannet sin egen lille gruppe og en «geriljaspråkkafé », og det synes Shelli Lake er spennende. – Det viser bare at behovet for slike møtesteder er stort, og at vi trenger enda flere språkkafeer enn vi har i dag, mener hun. – Ikke glem morsmålet I tillegg understreket hun at fremmedspråklige også har behov for å styrke morsmålet sitt. – Morsmålet er grunnlaget for språkforståelsen. Jo bedre du kan morsmålet ditt, desto større er muligheten for å lære et nytt språk. Derfor er det viktig at bibliotekene er bevisst på å ha bøker for ulike språkgrupper, sa hun på integreringskonferansen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR