Høgskoletilbudet fra høsten 2015 består av følgende fire studier: • Omsorg, lek, læring og danning, Trondheim: • Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, Stavanger: Studiet skal bidra til å styrke barne- og ungdomsarbeide Studentene lærer om barn og unge med spesielle behov. Innholdet er rens kompetanse til å møte stadig økende forventninger blant annet opplæringsloven, kunnskapsløftet 2006, ulike funksjonstil barnehage, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. hemminger, barn og unge i sorg og krise. I tillegg tar studiet også Innholdet er blant annet lov og rammeplan for barnehager, opp pedagogisk bruk av utearealer og digitale verktøy. ulike læringsteorier, observasjon og barns medvirkning. • Mellommenneskelig kommunikasjon, Drammen: • Administrativ og pedagogisk ledelse, Studiet inneholder blant annet kommunikasjonsteori, tid og sted ennå ikke bestemt: kommunikasjon og konflikter, mobbing, kommunikasjon i team Studiet inneholder blant annet barn og unges oppvekst-og rådgivning i barne- og ungdomsarbeid. vilkår i et historisk perspektiv, barnehagens og skolens oppgaver og funksjoner, rollebevissthet i arbeidet med barn Søknadsfristen for høstens studier er 9. juni. Alle som søker og unge og samarbeid mellom skole/barnehage og hjem. studiet kan også søke Fagforbundets studiestipend. – Det hadde vært et godt tilskudd til det faglige tilbudet, mye god refleksjon for å finne ut av balansen legger Rasmus Verlo til. Han er regionkontakt ved Fag-mellom autoritet og nærhet. akademiets region sør. – For oss er det viktig å ha et fortrolig og Begge ser fram til at BUA-faget skal bli mer utfyllende nært forhold til barna, samtidig som vi må ha «For oss er det beskrevet og bedre dokumentert, og de er enige med stu-den autoriteten som trengs når det er viktig dentene i at det vil bidra til å heve statusen på faget. at de gjør som vi sier. Dette er en krevende, viktig å ha et men positivt utfordrende balansegang, og jeg fortrolig og nært Var med på utviklingssamtale syns jeg har fått en god ballast fra disse studi forhold til barna, – I tillegg til selve undervisningen, er det lærerikt og spen-ene, sier han. nende å høre andres erfaringer og opplevelser, sier Bjørg samtidig som vi må Karin Kittelsrud, som arbeider på en barneskole. Hun har Ønsker å ta ansvar ha den autoriteten blant annet mye ansvar for å følge opp elever med spesielle Felles for studentene er at de mener de kan som trengs når det behov, og forteller at hun måtte si ifra da skolen inviterte ta et større ansvar på arbeidsplassene sine, og foreldre til den årlige utviklingssamtalen. Tradisjonelt er det at lærere og pedagogiske ledere gjerne kan er viktig at de gjør læreren som tar denne samtalen. Men, som Bjørg Karin delegere flere oppgaver til fagarbeiderne uten som vi sier.» forteller: – Eleven hadde jo knapt vært i klasserommet, så at det hadde går over kvaliteten på arbeidet. Jan Espen Gunnarsen Berghva skulle læreren si. Derfor forlangte jeg å få være med på – Mange styrere og pedagogiske ledere klasamtalen, og etter litt diskusjon gikk det i orden, sier hun. ger over merarbeid i forbindelse med stadig Også Bjørg Karin mener hun er blitt tryggere etter å ha økende krav til kartlegging og dokumentafulgt høgskolestudiet, og hun trekker spesielt fram under-sjon. Men de trenger jo ikke gjøre alt dette visningen i sorgarbeid som noe hun har hatt god nytte av i selv. Med vår utdanning er vi fullt ut i stand det daglige arbeidet. til å avlaste dem, sier Tove Andersen, og de andre nikker samtykkende. – Dette har jeg lært – Vi ønsker å ta ansvar, men da må vi også For Lena Mirjana Perkins falt høgskolestudiet sammen med få lov å prøve oss, sier de. at hun tok på seg å være pedagogisk leder for en barnehage I tillegg til å skille mellom fagarbeider og i Enebakk. Hun har ingen formell utdanning og har stil-assistent, mener Julian Borgersen også at det lingen på dispensasjon. Spesielt i møte med foreldre og på etter hvert bør gå et skille mellom fagarbeider personalmøter har kunnskapen fra studiet betydd mye for og høgskoleutdannet barne- og ungdomshenne. arbeider. – Det kan være utfordrende å ta på seg en slik stilling, – Det burde etableres en egen yrkestittel men jeg har sagt til meg selv: Lena, dette har du lært, du som viser at vi har tatt høgskoleutdanning, kan det! Og da har jeg kjent meg tryggere. sier han. Nærhet og autoritet – Jeg prøver også å bruke det jeg har lært i det daglige «Jeg har sagt til meg selv: arbeidet, sier Jan Espen Gunnarsen Berg, som jobber i en Lena, dette har du lært, du naturbarnehage i Nøtterøy. Han er opptatt av forholdet melkan det! Og da har jeg lom ansatte og barn i barnehagene, og syns studiet har gitt kjent meg tryggere.» Lena Mirjana Perkins 34 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR