Kommuneansatte kan ha krav på diettgodtgjørelse Nytt reiseregulativ for reiser innenlands – den nye Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands – erstatter de to tidligere statlige regulativene for innenlandsreiser. Endringen slår inn i kommunenes dekning av utgifter på reise. Det nye tjenesteregulativet ble innført fra 1. januar i år. Samtidig ble tjenestereisebegrepet fjernet og erstattet av reiser i oppdrag for arbeidsgivere. Den nye avtalen gjelder dermed både for dem som tidligere var på tjenestereise og dem som hadde rutinemessige faste tjeneste oppdrag, for eksempel serviceteknikere. Det er opp til arbeidsgiver å avklare hvilke reiser som kommer inn under rutinemessige, faste oppdrag, ifølge Kommunal Økonomi. Kommunene har tidligere ikke vært om fattet av statens særavtale om kost - godt gjørelse ved rutinemessige faste tjeneste oppdrag uten overnatting. Men fra i år må også kommunene forholde seg til særav talen. Det betyr at også kommunale arbeidstakere, som tidligere har vært på såkalte rutinemessige oppdrag, kan ha krav på diettgodtgjørelse etter sats. VeV En av tre svensker «vobber» Tre av fem ansatte i svensk næringsliv med barn under 16 år «vobber», det vil si at de jobber hjemmefra når barna er syke, skriver nettstedet prevent.se. Tallene er basert på en undersøkelse fra fagforbundet Unionen. 70 prosent av dem som «vobber» oppgir at de gjør det for å rekke over alle arbeidsoppgavene, og to tredeler gjør det fordi de ikke har noen å overlate arbeidet sitt til. Ledere oppgir i høyere grad enn andre ansatte at de «vobber» i stedet for å «vabbe». Å «vabbe» vil si at de tar seg av syke barn hjemme – uten å jobbe (att vårda sjukt barn). Av de som «vobber» skulle hver tredje helst slippe, viser undersøkelsen. Stor spenning rundt forslagom skatteinnkreving Den 12. juni skal regjeringens forslag om sentral skatteinnkreving til behandling i Stortinget. Det knytter seg stor spenning til resultatet, og Venstre og KrF sitter på vippen. Skattedirektoratet har utredet hvordan innkrevingen kan overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Direktoratet foreslår at oppgavene skal løses med bare 27 kontorer og en reduksjon på 526 årsverk. Hovedvekten av kommu- MOTSTAND FRA MANGE: Regjeringen møter stor motstand fra norske kommuner når den foreslår å statliggjøre skatteinnkrevingen. 12. juni skal forslaget opp i Stortinget. colourbox.com colourbox.com nene, KS, Kemnerforbundet og fagforeningene til ansatte i kommunal sektor er negative. 267 av 428 kommuner har avgitt høringsuttalelse. Av disse er bare 20 positive. Selv regjeringspartienes finansbyråder i Oslo og Bergen er kritiske. Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er også sterkt imot forslaget. Kommunene får kritikk Finansdepartementet og Skatteetaten har på sin side vært kritisk til kommunenes muneøkonomers forbund savner på sin side saklige argumenter fra Finansdepartementet og Skatteetaten mot kritikken som har kommet. – Disse velger å fokusere på prosess og mistenkelig gjøring av engasjement. En slik frem - ferd taler egentlig for seg selv, sier sentralstyret i NKK i en e-post. oppkreverkontor har 100 prosent måloppnåelse, noe som skyldes en god dialog og nærhet til skatteyterne. Konsulentselskapet Oslo Economics har laget en rapport om de økonomiske effektene av å statliggjøre skatteinnkrevingen. Reformen vil være ulønnsom, fastslår den. Opp til 1,5 milliarder kroner kan gå MÅ JOBBE: Tre av fem ansatte i svensk næringsliv jobber hjemmefra engasjement i høringsrunden. Norsk skatteinnkreving er på tapt hvert år. når barna er syke. Norges kemner- og komtopp i verden. Mange skatte-Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 4/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKON