SEKSJONSLEDER Nav hjelper mange Tidleg i april fekk arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) overlevert rapporten frå utvalet som har vurdert kva for tiltak som gjev eit enklare, meir effektivt og brukertilpassa Nav. Fagforbundet er nøgd med at sluttrapporten ikkje legg opp til ein omkamp om reforma eller hovudlinene i strukturen. Ein av konklusjonane er at Nav gjer for lite for å få folk i arbeid. Det er lurt å leggje vekt på å verte betre der det framleis er store utfordringar, som å få folk i arbeid. Når det er sagt, er det ikkje greitt at statsråd Eriksson, som er den øvste leiaren av Nav, bruker rapporten til å snakke ned sine tilsette. Nav hjelper mange, og dei tilsette har stor kompetanse som kjem godt med i dei mange møta med ulike brukarar. Navkontora har viktige og kompliserte oppgåver. Når «mange» i rapporten fortel om «Det er ikkje greitt at stats-vanskelege møter med råd Eriksson bruker rappor-Nav, handlar det ofte ten til å snakke ned sine tilsette.» om å forvente meir enn dei får. Med 7,2 millionar brukermøte i løpet av eit år, seier det seg sjølv at det er krevjande å gjere alle brukarane nøgd. Klart det kan skje feil, men det er urettferdig og ikkje korrekt å framstille det som at feilbehandling er hovudregelen. Det er heller ikkje det evalueringsrapporten viser. Rapporten viser tvert om at Nav gradvis vert betre. Reforma, som kom for ni år sidan, er ei av dei største i offentleg forvaltning nokon sinne. Datasystem eller andre administrative verktøy var ikkje på plass. Endå slit dei tilsette med manglar på utstyrssida. Dei slit også med at dei gjennom hets og medieoppslag får ein ekstra omdømmeutfordring. Fagforbundet merka seg alt Eriksson sa da han la fram rapporten. Og vi skal følgje med om og når han og regjeringa vil ha færre kontor, overføre arbeidslivssentra og gje meir fridom og myndigheit til dei lokale kontora. Oppgåva vår er å støtte og hjelpe medlemene. Medlemene i Nav har Fagforbundet i ryggen. Studium i kunnskapsledelse Deltidstudiet ved Høgskolen i Hedmark er nett- og samlingsbasert. Det er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Studiet er sektorovergripende, og gir relevant kompetanse for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger. Studiet er på 30 studiepoeng og kan brukes som supplement til annen utdanning. Sammen med fullført årsstudium i organisasjon og ledelse er faget en fordypning i en fri bachelorgrad. Studiet tilbys på oppdrag for Fagforbundet. VEV Felles fylkeskonferanse Nå er alle fylkene ferdig med sine fylkeskonferanser. Hedmark og Buskerud prøvde i år noe nytt, nemlig å arrangere et felles møte på Storefjell. På den måten kunne de lage litt ekstra ut av møtet, med gjester fra musikkskolen i russiske Shlisselburg, som Fagforbundet Hedmark har gitt støtte til og samarbeidet med helt siden 1991. I tillegg kom både Stein Guldbrandsen fra dagens politiske ledelse og tidligere forbundsleder Jan Davidsen, som begge holdt innledninger om blant annet valgkampmobiliseringen. Selve fylkesårsmøtene ble holdt separat. Dagen etter samlet alle seg til felles seminar om kom munereformen. – Tanken bak er at tillitsvalgte på tvers av fylkesgrensene kan knytte kontakter, bygge nettverk og utveksle erfaringer. På denne måten håper vi at slike arrangementer kan bli hyggelige og ikke minst lærerike og nyttige, sier fylkeslederne Karin Mathisen i Hedmark og Kristine Bjella Stavn i Buskerud. PF Ny nettside om boligproblematikk Saksbehandlere i Nav kommer stadig vekk opp i situasjoner der brukeren opplyser at det har oppstått problemer i forholdet til utleier, og at de blir truet med at leieforholdet opphører. Ei ny nettside fra Husbanken inneholder veiledning om husleie loven med praktisk informasjon om utleieboliger. Nettsida har også flere aktuelle lenker til for eksempel Forbrukerrådet der folk kan finne standard husleiekontrakt. Les mer på: husbanken.no/boligrett Velkommen til skrivekurs Faggruppe kontor inviterer i samarbeid med Fagakademiet til skrivekurs 4. juni. Kurset er for saksbehandlere og alle andre som skriver utredninger, vedtak, brev og e-poster. Hensikten er å få fram budskapet, og deltakerne får praktisk opplæring i hvordan de kan formulere seg bedre. Foreleser er Ragnar Eriksen. VEV Britt Silseth 38 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON