AKTUELT – Heltid gir gevinst til alle parter Noen helseforetak og kommuner har lykkes med å bevege seg fra en ond sirkel med mye deltid til en god sirkel med stadig større andel heltid, viser Fafo-rapporten som evaluerer progra mmet Ufrivillig deltid. KS-direktør Lasse Hansen sier at heltid gir minst tre gevinster; bedre arbeidsmiljø, bedre kvalitet og mer effektivitet. KES – Neppe endring av rettspraksis Høyesterett har avvist å behandle anken etter at et av Fagforbundets medlemmer gikk til sak da Rissa kommune sa opp ti ansatte. KS-advokat Tor Allstrin mener lagmannsrettsdommen og avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg har stor prinsipiell betydning. – Det viktigste er at oppsigelser kan benyttes av kommunen selv om den økonomiske situasjonen ikke er kritisk, og at oppsigelser kan Benum mener dette ikke vil få stor – En velbegrunnet lagmannsrettsbenyttes som alternativ til eien-prinsipiell betydning: – Det er bare dom kan nok ha argumentasjonsdomsskatt, skolesammenslåinger avgjørelser i Høyesterett som har verdi, men Rissa-dommen er eller andre strukturelle grep, sier prejudikatsvirkning, det vil si at avsagt under dissens, og kan ikke han til Kommunal Rapport. prinsipielle spørsmål bli avgjort på tillegges en slik verdi, sier han. Fagforbundets advokat Børge en måte som danner rettspraksis. Tekst og foto: PER FLAKSTAD LITEN BETYDNING: Forbundsadvokat Børge Benum mener dommen ikke får noen stor betydning for framtidig rettspraksis. Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv Nylig gjennomførte Fagforbundet en Like viktig er politikken de blå partiene overrasket over at de ikke syns det er medlemsundersøkelse der vi blant annet fører og som rammer medlemmene. Ett verdt å bruke stemmen sin på hans parti. spurte om hvilke politiske saker det er eksempel kom med stortingsmeldinga Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) viktig at forbundet jobber med. Framtidas primærhelsetjeneste – nærhet ser heller ikke behovet for å spille på lag Medlemmene mener at å sikre gode og helhet. Da helseminister Bent Høie med arbeidsfolk. Mot råd fra en samlet pensjoner i framtida er det aller viktigste. presenterte meldinga, nevnte han ikke fagbevegelse gjør han endringer i Deretter kommer kamp mot fattigdom. med ett ord 125.000 helsefagarbeidere, arbeidsmiljøloven som åpner opp for Som det tredje viktigste: Alle skal ha hjelpepleiere og assistenter. Andre flere midlertidige stillinger, mer overtid mulighet til hel stilling. yrkesgrupper som er viktige i framtidas og søndagsarbeid. Heller ikke Eriksson Vi spurte medlemmene om hvilke Helse-Norge – fagarbeidere i oppvekst og bør bli overrasket over at Fagforbundet partier de mener er best egnet til å i tekniske og administrative råder medlemmene sine til å stemme på sikre et godt arbeidsliv. Her svarer funksjoner – ble heller ikke andre partier. hele 78 prosent ett av de nevnt. Siden helseministeren I Oslo kommune er Høyre-byrådet, rødgrønne partiene. I tillegg syns det er greit å neglisjere sammen med Venstre og KrF, i ferd med å svarte 80 prosent at de ville minst sytti prosent av dem privatisere hovedstadens sykehjem. stemt på et rødgrønt parti som jobber i pleie og omsorg Privatiseringen medfører at ansatte i dersom det var stortingsvalg. og deres verdifulle sykehjemmene – Fagforbundets Med dette grunnlaget er jeg kompetanse, bør han ikke bli medlemmer – får dårligere lønn og trygg på at vedtaket om pensjon. Ganske mange mister også valgkampstøtte til de retten til å gå av med AFP når private rødgrønne er en overtar sykehjemmene. Hvorfor i all prioritering som de verden skal Fagforbundet gi valgkampfleste medlemmene støtte til partier som fratar medlemmene våre støtter. Mette Nord, forbundsleder våre rettighetene deres? 6 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM