BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Steinar Fuglevåg Pensjon Aktuelle pensjonspørsmål, inkludert tjenestepensjon og aldersgrenser. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Ulik pensjonsavlønning SPØRSMÅL: Jeg gikk av med omregnet til 66 prosent av fastsatt i egne regler, blant annet pensjon i 2013 – da jeg var 63,5 sluttlønn, etter tjenestepenforskrifter som gjelder både for år. Jeg har jobbet i kommunen sjonsordningens regler. Dette statlig og kommunal sektor. i 17 år og fikk pensjon utregnet gir ofte en høyere pensjon for Fra 65 år er det tjenestepenetter folketrygdens regler. dem som har lang eller full sjonsordningens regler som Tidligere har jeg hatt arbeid opptjeningstid. gjelder. Når du får AFP etter i det private. Grensen på 15.000 kroner, disse reglene, har vi avtalt Jeg har vært tilkallingsvikar som kalles «toleransebeløp», mulighet for pensjonistlønn. Jeg i den gamle jobben, men har nå gjelder den første typen pengjør oppmerksom på at dette måttet si nei fordi grensa for sjon. Reglene for inntekt ved bare gjelder dem som går fra inntekt er 15.000 kroner. siden av denne pensjonen er såkalt folketrygdberegnet AFP Dersom jeg overstiger dette til tjenestepensjonsberegnet beløpet, blir alt trukket fra pensjonen.Fagforbundet har i de senere Hvorfor kan ikke jeg også gå tariffoppgjørene også krevd å på pensjonsavlønning på 180 øke grensa på 15.000 kroner kroner pr. time og tjene så mye for dem som mottar jeg vil ved siden av folketrygdberegnet AFP, pensjonen, mens de som men har så langt ikke har offentlig pensjon, fått gjennomslag for regnet ut på full opptjedette hos arbeidsgining (30 år), har mulighet til det? Til slutt vil jeg gjøre oppmerk- Jeg syns det er rart at ikke begge måter å regne ut dette på alternativ for andre som er i en får lik behandling? Hva innebærer det å gå på men som ikke har sluttet ennå, pensjonistvilkår? Får man å ta ut delvis AFP. En reduksjon pensjonspoeng? sammen med en delvis AFP, gir SVAR: Det er to forskjellige typer for mange god økonomisk uttel- AFP i offentlig sektor. AFP før ling. Ta kontakt med pensjons65 år regnes ut med utgangspunkt i folketrygdopptjeningen din. Fra 65 år kan pensjonen bli Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundets samfunnsavdeling Bytte av fastrenteavtale SPØRSMÅL: Jeg har et fastrentelån til 4,05 prosent, du sparer på en ny fastrenteavtale til en lav rente, men kan bytte til 2,85. Vil det ikke være lønn-er omtrent det samme du må betale i overkurs for somt over tid å bytte nå? U. B. å bryte avtalen som du har i dag. Jeg anbefaler som hovedregel å holde seg til SVAR: Å gå ut av en fastrenteavtale vil koste deg flytende rente. Over tid tror jeg det gir lavest noe, hvis renta har sunket. Da må du ut med en renteutgift. Binding passer best for dem som ikke såkalt overkurs, der beløpet du må betale tåler høyere rente eller som føler utrygghet ved en avhenger av renteforskjellen, lånebeløp og flytende rente. For dem vil rentebinding være en gjenstående avtaleperiode. god forsikring mot renteøkning. Du vil i utgangspunktet verken tjene eller tape Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 på å gå ut av en avtale for så å inngå en ny. Det E.R. AFP ved 65 år. verne. som på at det kan være et lignende situasjon som deg, i stillingsprosenten fra 62 år, kassa dersom du ønsker beregninger av dette. 24 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM