Oslo og Sporveien vant i Efta Oslo kommune bryter ikke EØS-reglene når kommunen kompenserer sitt eget kollektivselskap, Sporveien AS, for leveranser av kollektivtransport. Det har Efta-domstolen nå bekreftet i en endelig dom i klagesaken fra busselskapet Konkurrenten.no. Efta-domstolen støtter tidligere avgjørelser i klageorganet ESA, og konkluderer med at praksisen som er fulgt i Oslo kommune og Sporveien er i tråd med EØS-lovgivningen. Sakskomplekset ble første gang klaget inn til ESA i 2006. ESAs undersøkelser har konkludert med at Oslo kommune ikke har utbetalt noen overkompensasjon for Sporveiens leveranser av kollektivtransport og at kompensasjonen kun dekker faktiske kostnader og en akseptabel avkastning for selskapet. ESA har også konkludert med at lån og garantier Sporveien har fått for å finansiere utbygging av infrastruktur til kollektivtrafikken ikke er ulovlig statsstøtte. OT Foto: Ola Tømmerås Personvern under press ETTERLYSER AVTALER: Per Jarle Valvatne fra oppfordrer renovatørene til å sørge for avtaler om hvordan GPS-data skal brukes. – GPS-bruk som ren overvåking står i stil med George Orwells roman 1984. Dette sier SST-styremedlem Per Jarle Valvatne. Han etterlyser også kjøreregler for flåtestyring med GPS. På den nordiske avfallskonferansen i Tromsø i april tok Valvatne en gjennomgang av GPS-saken fra Avfallsservice AS i Troms, der en renovasjonsarbeider ble oppsagt som følge av at pausene var for lange og overtidstimene for mange i henhold til dataene fra det interkommunale selskapets fl åtestyringssystem. Nettopp innenfor renovasjon og samferdsel opplever de ansatte i økende grad at arbeidsgiver tar i bruk GPS for å styre trafikken. Skriftlige avtaler I saken fra Troms ble arbeidstaker dømt for å ha skrevet 12 timer overtid urettmessig, etter at arbeidsgiver framla data fra bilens GPS. Denne bruken av data ble definert som lovstridig av Datatilsynet, Personvernnemnda og alle rettsinstanser. Likefullt godtok retten at dataene ble framlagt som bevis. Fagforbundet kjørte bevisførselen til Høyesterett, men tapte. I kjølvannet av overvåkingssaken i Troms, sier Valvatne: – Vi trenger å bli enig om kjørereglene. Vi er ikke imot ny teknologi, men det må på plass skriftlige avtaler for hvordan dataene skal brukes. Øker stress I Fafo-undersøkelsen Ansattes erfaringer med feltteknologi svarer 32 prosent i samferdsel og transport at slik teknologi fins på deres arbeidsplass. Noen svarer at overvåkingen kan øke tryggheten på arbeidsplassen, gi nødvendig løpende informasjon og synliggjøre tidsbruk. Men ansatte svarer også at det ofte øker stressnivået og at effektivitet og konkurransemoment ofte blir det viktigste. Valvatne skisserte forhold som må tas hensyn til når arbeidsgiver vil overvåke: • Begrensninger på hvem som har adgang til dataene • Begrensinger på å bruke data i personalsaker • Registrering kun av det som er nødvendig • Anonymisering i størst mulig grad • Regler om sletting • Rett til innsyn Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Nylig gjenvalgt Ruter-sjef Bernt Stilluf Karlsen er bekymret for framtida. I en pressemelding styrelederen sendte ut i mai uttrykker han frykt for at kollektivselskapet vil få mindre penger fra eierne, Akershus og Oslo fylker, i framtida. Sam tidig er han bekymret over lavt tempo i planleggings- og beslutningsfasen. Tidligere i år opplyste Bernt Stilluf Karlsen at Ruter vil trenge 30 milliarder kroner de neste ti årene for å betjene forventet vekst i kollektivtrafikken. Totalt har selskapet behov for 120 milliarder kroner til drift og investeringer fram mot 2025. – Veksten i kollektivtrafikken har vært mulig ved en løpende tilbudsforbedring, som er finansiert ved økte tilskudd fra eierne og Oslopakke 3. Det er grunn til å regne med at tilsvarende vekst i tilskuddene ikke blir mulig de nærmeste årene, skriver Karlsen i pressemeldingen. – Brukerne av kollektivtrafikken må belage seg på å betale mer, skriver Karlsen. Han etterlyser økte tilskudd fra både stat og kommune, og mener det er presserende med en betydelig effektivisering i alle ledd av kollektivtrafikken. OT RUTER-SJEFENER BEKYMRET Fagbladet 5/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonSAM