NY NS-STANDARD Kangitryggere arbeidsplasser Den nye standarden for avfallshåndtering kan sikre arbeidsvilkår for renovasjonsarbeiderne, men det betinger at den blir tatt i bruk. Tekst: OLA TØMMERÅS A A lle har hørt dem tidlig på morgenen: Det skram-vilkårene våre, oppfordret Ole Einar Adamsrød fra Norsk ler i avfallsdunker, smeller fra kompresjons-transportarbeiderforbund. slusa og durer fra dieselmotoren. Renovatørene Heidi Hoe Bjurbeck understreket at det overordnede er på jobb. Ofte går det på kropp og helse løs, ansvaret for at avfallshåndtering skjer i henhold til regofte er løftene for tunge, antall renovatører på bilen for lene, må tydelig plasseres i kommunene når de setter få eller tida for knapp. Konsekvensen er slitasje og skader. renovasjonen ut på anbud. Det ble vist til eksempler der renovatører er observert Godkjent standard bakpå bilen i 80 kilometer i timen for å spare tid, eller at Nå er standarden NS 9432:2014, som kan regulere arbei-ryggesperrer som skal forhindre ulykker, bli koblet ut – alt det og få det inn i rammer som tar hensyn til den ansatte, for å rekke flere adresser på kortere tid. godkjent. Rådgiver Hanna Kvamsås i Fagforbundet ori-– Når sikkerhetsbrudd meldes til den aktuelle komenterte om den nye standarden da munen, får vi beskjed om at det ikke renovasjonsarbeidere fra hele Norden er deres ansvar, fortalte deltakere. var samlet i Tromsø i slutten av april. Håndtering av avfall Fra Norge deltok både renovatører i Gir trygghet og forutsigbarhet • Avfallsbeholdere skal trilles. Norsk transportarbeiderforbund, som – Det viser at vi trenger opplæring og • For beholdere over 140 liter skal jobber i privat sektor, og kommunalt bevisstgjøring i regelverk og HMS, og kun én trilles av gangen. ansatte renovatører. vi må forlange at politikerne stiller • Beholdere på 660 liter og større Reaksjonene fra konferansedel krav når tjenesten settes ut på anbud, skal trilles av to renovatører. takerne var delt. Alle vil gjerne ha sa Adamsrød. • Bruk av sekkeløsning skal unngås. standarden, men mange ga uttrykk – Standarden må tas i bruk for at • Dersom sekker er eneste mulighet, for at veien til å realisere den er lang den skal virke. Start i deres kommu skal vekta ikke overstige 20 kilo. mange steder. ner. Avklar hvem som har myndighet – Våre sjefer kommer til å flire seg til å framsette krav til avfallshåndi hjel dersom vi forlanger to renova-teringen, oppfordret Kvamsås. tører på spann over 660 liter, sa en av deltakerne, Heidi Hun opplyste at standarden er for både dem som plan- Hoe Bjurbeck. legger avfallsystemer og dem som henter og transporterer Andre understreket at i selskaper som utfører renova-avfall. sjon for firmaer som er leid ut til virksomheter som har Bakgrunnen for at Fagforbundet har jobbet fram en slik oppdrag for kommunen, så er det effektivitet, overskudd standard forklarer Kvamsås slik: – Det er stor variasjon i og sjefens bonus som teller. planlegging og utforming og i hvordan innsamling av hus holdningsavfall gjennomføres. En standard gir trygghet – Kommunene har ansvar og forutsigbarhet for ansatte og brukere av tjenesten. Ole Einar Adamsrød – Det er en lang vei å gå, men vi må jobbe aktivt for å få Dessuten vil en standard bidra til like vilkår for konkur-fra Norsk Transportarbeidsgivere til å ta standarden i bruk og sikre arbeids-ranse ved anbudsutsetting. arbeiderforbund. 34 < Fagbladet 5/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM