• Adkomst skal være romslig og trygg for reno vasjonsbil. Avfalls beholdere skal plasseres til strekkelig langt fra husvegg med tanke på brann. • Det skal være oppret tet rutiner for intern- kontroll som sikrer de ansattes helse, miljø og sikkerhet. • Renovatøren skal ha tilgang til aktuelt og KRAV I STANDARDEN NS 9432:2014til passet verneutstyr. Tilpassede hansker og vernesko, eventuelt med piggsåler. • Arbeidstøy skal være godt synlig i trafikken. • Renovatørene skal gjøres kjent med ulyk kesrisiko og helsefare. • Det skal være mulig å vaske seg under ar beidet og mulighet for rengjøring av hender i renovasjonsbilen. • Det skal gis adgang til å skifte arbeidstøy og tørke tøy dersom det blir vått. Det skal være mulig å vaske arbeidstøy på arbeids stedet. • Ren og urene soner i garderobene. • Planer for tidsbruk og antall enheter skal utarbeides med tanke på å ivareta renova- tørens helse. FAGBLADET 5⁄2015 , 35 fbaargang2015 fbseksjonSAM