28 < Fagbladet 6/2015 helse og sosial Flere eldre må legges inn på nytt 30 millioner til velferdsteknologi Hver sjuende pasient må legges inn igjen på sykehus kort tid etter å ha blitt skrevet ut, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helse. Kunnskapssenteret har sett på reinnleggelser av pasienter over 67 år fra 2011 til 2013. En av konklusjonene er at samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehusene, men økt antall reinnleggelser. I gjennomsnitt blir én av sju pasienter innlagt på ny mindre enn en måned etter at vedkommende ble utskrevet. Pasienter med astma, kols eller hjertesvikt har høy risiko for å bli lagt inn på nytt kort tid etter utskrivning. Pasienter med slag- og bruddskader legges sjeldnere inn på nytt. – Dette bør kommunene legge vekt på når de planlegger ulike pasienttilbud, sier seniorforsker Anja Schou Lindemann ved Kunnskapssenteret til Kommunal Rapport. PF Regjeringen vil ta i bruk velferdsteknologi og mobil helseteknologi for behandling og oppfølging av mennesker med kroniske sykdommer. Det er bevilget 30 millioner kroner til et stort, nasjonalt velferdsteknologiprosjekt for behandling og pleie på avstand. Prosjekter i Trondheim, Oslo, Stavanger og Sarpsborg er valgt ut. PF Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen Pasienter får elektronisk tilgang til egen journal Fra høsten får alle pasienter i Helse Nord tilgang til sin pasientjournal via innlogging på internett. 500 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tester nå løsningen. – Vi skal gjennomteste løsningen for å sjekke at alt fungerer. Når testen er godkjent vil også pasienter ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og resten av UNN kunne finne pasientjournalen sin elektronisk, sier prosjektleder Tove Sørensen. – Brukervennlig Innlogging skjer via pasientportalen helsenorge.no. En av de 500 pasientene som tester løsningen er Marianne Hofstra. – Tjenesten virker veldig bra. Sidene er informative og brukervennlige, og for pasientene vil det være mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen. Jeg er i hvert fall kjempefornøyd, fastslår hun. Om sikkerheten har hun ingen betenkeligheter. – Det kan jo være at noen er skeptiske, men for meg fremstår det veldig trygt. Du må jo logge inn med egen id via eksempelvis Altinn. Jeg tror dette vil fungere bedre enn å få tilsendt papir eller cd i posten som man må oppbevare privat, sier Hofstra. – Pasientmedvirkning UNN-direktør Tor Ingebrigtsen mener tjenesten blir et pluss for både pasienter og ansatte i helsesektoren. – Dette vil øke pasientenes innsikt i egen situasjon, og styrker grunnlaget for pasientmedvirkning. Tilgang til journalen vil bidra til å styrke tilliten til helsevesenet og være en nyttig bevisstgjøring for dem som skriver journalene, tror UNN-direktøren. Tekst: VEGARD VELLE KJEMPEFORNØYD: – Som pasient er det mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen min i stedet for å få den tilsendt i posten, sier pasient Marianne Hofstra. Foto: Per-Christian Johansen – Jeg har allerede anbefalt tjenesten til venner og kjente, sier Marianne Hofstra. Hun er en av dem som tester elektronisk tilgang til egen pasientjournal. fbaargang2015 fbseksjonHEL