Fagbladet 6/2015 < 31 for lite faglig fordypning på skolen. At de rett og slett kan for lite når de begynner i lære. Og fordi dette er et ønske fra bransjene selv, har samarbeidet om å skaffe nok læreplasser også fungert godt. – Vi har inngått avtale med tre sykehjem som skal ta imot fem elever hver, forteller Grethe Aagenæs Hagen. Hun er utviklingskoordinator for helse- og oppvekstfag ved skolen. Helsearbeiderfaget har to klasser. En klasse i ordinært løp, og en klasse som går vekslingsmodellen. Lærekrefter fra skolen tar aktivt del i læretida til elevene ute i virksomhetene, og bidrar til at også fast ansatte kan oppleve et fornyet faglig fokus. Den tette kontakten mellom skole og lærested gjør overgangen fra skole til jobb mindre brutal for elevene. Når det dukker opp faglige spørsmål ute på arbeidsplassen, kan elevene ta dem med tilbake til skolen og læreren og diskutere dem der. – Vekslingsmodellen kan bidra til å høyne både helsefagarbeidernes og lærlingenes status fordi du får fram mer motiverte og nye arbeidstakere, og du får et tettere faglig samspill mellom skole og læreplass, sier Helge Sporsheim i Fagforbundets Seksjon helse og sosial. – Noen arbeidsgivere er skeptisk til å ta imot så unge lærlinger, og er redd for at de ikke er modne nok. Da er det viktig å bruke denne modellen til å snu stemningen og si at disse ungdommene er motivert for faget sitt og har lyst til å gjøre en god jobb. For bedriften er det en gave å få dem inn – ikke en belastning. Grethe Aagenæs Hagen, koordinator for helse- og opp- vekstfag. Vekslingsmodell for helsearbeiderfag Vekslingsløpet fører fram til fagbrev og gir samme kompetanse som et ordinært yrkesfagløp, men organiseres på en annen måte. For helsefagarbeidere starter læretida i Vg2, med noen dager i uka i arbeid og noen dager på skolen. Elever som søker helsearbeiderfag ved Kuben videregående skole kan ønske seg denne modellen, og blir plukket ut etter fbaargang2015 fbseksjonHEL