36 < Fagbladet 6/2015 løse skal eldrekrisa Teknologi Robotdusjer og seler, på- og avkledningsmaskiner, telekommunikasjon, GPS overvåkning og automatiske medisindispensere. Eldreomsorgen får stadig flere teknologiske løsninger. In grid, en av beboerne på Kamfjordhjemmet sykehjem i Sandefjord, stryker den hvite myke, selen varsomt over hodet mens hun lager rolige koselyder. Hun klapper den som om det skulle vært en hundevalp eller et lite barn. Rundt henne sitter flere beboere og får klappe og snakke med selen etter tur. Selen Selma er egentlig en robot. Den sendes fra fang til fang. Selma svarer med å lage tilfredse pipelyder og logrer med rumpa. Deltakerne er med i et forskningsprosjekt som skal se på virkningen av å bruke robotsel og hunder i eldreomsorgen. Alle deltakerne har demens i varierende grad; de fleste har Alzheimer. – Vi ser at de blir i bedre humør og mer sosiale av å være til stede på disse samlingene. De får klarere tale og det de sier gir mer mening, forteller geriatrisk sykepleier Bente Hildre. Dyreassistert omsorg praktiseres allerede flere steder, med gode erfaringer. Forskningsprosjektet vil kunne vise om robotselen kan ha samme virkning. Framgang for eldretekno Robotseler, telekommunikasjon, GPS-overvåkning og bruk av iPad er bare noen av de teknologiske nyvinninger som skal forbedre og effektivisere norsk eldreomsorg i årene som kommer. Flere bruker sensorer i senga som gir beskjed hvis noen tisser på seg om natta. Sensorer på kjøleskapet forteller om de eldre har spist. Bruk av bildekommunikasjon skal redusere antall hjemmebesøk. En automatisk på- og avkledningsmaskin er under utvikling. I flere kommuner prøves det nå også ut egne roboter for å forenkle kommunikasjonen mellom hjemmetjeneste og hjemmeboende eldre. – Skal vi dekke behovet for personell innenfor eldreomsorgen om 10–20 år, må hver tredje av dagens ungdomsskoleelever velge å gå inn i omsorgsyrker. Vi har en klar demografisk utfordring, sier forsker Dag Ausen ved Sintef. Han leder flere innovasjonsprosjekter innenfor teknologi og omsorg. Han mener teknologi kan bidra til økt trygghet, frihet og aktivitet for de eldre, og at kvaliteten på omsorgen kan bli bedre. Ausen tror teknologiske løsninger vil bli nødvendig også på grunn av mangel på sykehjemsplasser, ansatte i omsorgssektoren og på penger. GPS-overvåkning Den røde menneskefiguren på kartet på dataskjermen viser hvor den eldre kvinnen befinner seg. På Saniteten bo- og servicesenter i Drammen følger ansatte med på en dataskjerm som forteller dem hvor hun til enhver tid befinner seg. I fem år har senteret prøvd ut et system med GPS-overvåkning av eldre med demens. Målet med prosjektet er at de eldre kan bo hjemme lenger. 50–60 personer har i løpet av denne perioden vært med i programmet hvor de følges opp med GPS når de er utenfor huset sitt, eller institusjonen de bor på. Drammen er bare en av flere kommuner som prøver ut GPS-overvåkning i eldreomsorgen. – Foreløpig er vi bare i startgropa, og det er behov for mer erfaring med hvordan tjenesten skal organiseres og finansieres før det vil bli innført som en permanent ord- Tekst: HANNE BORGEN VASSNES Foto: ERIK M. SUNDT fbaargang2015 fbseksjonHEL