Fagbladet 6/2015 < 37 ning, forteller Bjørg Landmark som jobber med fagutvikling i Drammen kommune. Prøver ut robotdusj Drammen kommunen kjøpte i fjor 13 robotseler til bruk blant eldre med demens. Nå skal de prøve ut en robotdusj. – Hjelp til personlig hygiene er noe mange eldre får behov for. Å utvikle en robot som gjør at de kan klare å vaske seg selv, vil bety mye, mener Egil Utheim i fi rmaet Mektron. Han står bak utviklingen av robotdusjen som skal tilpasses hjemmeboende eldre. Teknologien har han hentet fra industrien. Nå skal den tilpasses brukernes behov. Mange ifølge Utheim, er skeptisk til å skulle få robothjelp til å dusje, men blir positive når de lærer mer. – De fl este liker å dusje alene. I dag er alternativet for mange å få opp imot femti ulike personer fra hjemmetjenesten hjem og inn i dusjen. Noen steder tilbys dusjhjelp bare en gang annenhver uke. En robotdusj vil bedre livskvaliteten til mange, mener Egil Utheim. Han har også vært involvert i utviklingen av en maskin som skal gjøre det lettere for pleietrengende å kle av og på seg selv. Vil spare penger – Å tro at denne utviklingen ikke også dreier seg om å spare penger, er naivt, mener professor i medisinsk etikk Bjørn Hofmann ved Høgskolen i Gjøvik. Han er skeptisk til både GPS-overvåkning, robotsel og andre teknologiske nyvinninger. Han mener slike løsninger mange steder vil komme istedenfor menneskelig omsorg. Han mener også det kan gi en falsk trygghet å stole for mye på tekniske hjelpemidler. «Ja da, ja da, du er så fi n atte.» < FOrskNiNG PÅ rOBOTsel Forskningsprosjektet Dyreassisterte og robotassisterte intervensjoner som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens ledes av professor Camilla Ihlebæk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er et samarbeidsprosjekt med Antrozoologisenteret i Ås, Nøtterøy kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Vestfold og Høgskolen i Vestfold. Prosjektet er fi nansiert av Oslofjordfondet og Regionale forskningsfond Hovedstaden. Etolog og stipendiat Christine Olsen jobber sammen med stipendiat Nina Jøranson med å gjennomføre prosjektet. INGRID fbaargang2015 fbseksjonHEL