Fagbladet 6/2015 < 57 I Fagbladets spalte Bare spør i nr. 4, svarte en av forbundsadvokatene på et spørsmål om kriterier for å være oppdragstaker eller arbeidstaker, og om utbetaling av feriepenger. Jeg er langt på vei enig med forbundsadvokat Jorun Bjerke. Spørsmålet om feriepenger er høyst relevant for oppdragstakere etter dommen som falt i Høyesterett i mars 2013. Slik jeg har lest og forstått dommen, ligger det enkelte kriterier til grunn for selve domsavsigelsen. Dette har blant annet å gjøre med i hvilken grad du er fri og selvstendig i utførelsen av arbeidet, og til å velge når utførelsen av arbeidet skal skje. Det vil si at du ikke kan pålegges en fast arbeidstid, og at du har mulighet for å si at det ikke passer. Klienten i dommen hadde ikke denne friheten. Det som artikkelen ikke sier noe om – og som jeg mener er helt vesentlig – er at retten til feriepenger utløser anvendelse av arbeidsmiljøloven (AML). Du kan altså ikke motta feriepenger dersom du ikke følger arbeidsmiljøloven. Det blir heller ikke nevnt at for å motta feriepenger blir du trukket fem uker ordinær lønn. Du har heller ikke mulighet for å være oppdragstaker disse ukene. I tillegg er det ikke nevnt noe om årsakene til hvorfor ordningen kom i gang, og hvorfor familiene i sin tid fi kk tilbudet om individuell avlastning og støttekontakt utenfor institusjonene. Alle som har grunnleggende ferdigheter om AML vet at en familie som mottar avlastning en helg pr. måned innenfor dagens oppdragstakerordning, ikke ville fått denne typen avlastning hvis AML skulle gjelde. Innenfor dagens ordning kan de som ønsker det være avlaster/støttekontakt ved siden av 100 prosent ordinært arbeid i kommunen, uten at dette utløser overtid eller brudd på AML. Individuell avlastning/ støttekontakt må sees på som en supplerende tjeneste til de allerede eksisterende kommunale institusjonsplassene. Vi vet at behovet for avlastning tiltar i økende grad, ettersom legevitenskapen og helsepersonell stadig blir i stand til å redde fl ere som tidligere ikke ville overlevd. I tillegg vet vi at en ny gruppe brukere er på fullt fart inn og gjør krav på avlastning: de lettere psykisk syke barna/unge med skolevegring, ADHD, og andre utfordringer knyttet til atferd. Vi vet også at de aller fl este kommuner i Norge sliter med å imøtekomme behovet for hjelp og avlastning innenfor de allerede eksisterende institusjonene. Nettopp derfor kom også ordningen med individuell avlastning og støttekontakt i gang. Ordningen med oppdragstakere er en glimrende løsning for å imøtekomme et stort samfunnsbehov. Er det dette vi vil til livs? For meg personlig spiller det liten rolle om jeg som avlaster har rett på feriepenger og rettigheter innenfor arbeidsmiljøloven eller ikke. Det er ikke meg dette handler om. Som avlaster er jeg innforstått med at dette er et oppdrag, og at jeg til gjengjeld har svært frie tøyler. Det jeg er opptatt av er om alle de tusenvis av familiene med behov for avlastning i det ganske land skal miste et verdifullt tilbud fordi rettigheter og lover slår hverandre i hjel? Taperne er oss sjøl. Hvem vet når vi føder et barn, får en nevø eller niese, et barnebarn eller pårørende som har behov for oppfølging? Anne Kari Baarli, hovedverneombud og miljøarbeider i Bærum SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. FERIEPENGER DEBATT 24 < Fagbladet 4/2015 BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke fi nner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Jorun Bjerke Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Herdis Scärer Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. SVAR: Ja, så lenge datteren din har samme folkeregistrerte adresse som dere, er hun dekket av deres LOfavør reiseforsikring fram til hun fyller 20 år. Et smart tips: Send med henne en kopi av reiseforsikringsbeviset. Da er hun sikret raskere hjelp om noe skulle skje på reisen. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 SPØRSMÅL: Datteren vår på 18 år skal på sommerferie uten oss foreldre. Er hun da dekket av vår reiseforsikring? J. N. SPØRSMÅL: Jeg har arbeidet som støttekontakt og avlaster for en liten gutt i snart fem år. Jeg har bedt kommunen om feriepenger, men har fått til svar at jeg ikke har rett til dette da jeg er oppdragstaker og ikke arbeidstaker. Kommunen viser blant annet til at de ikke legger seg opp i når og hvordan jeg utfører arbeidet og at avlastningen skjer i mitt eget hjem. Kan kommunen nekte å utbetale meg feriepenger? M.T. SVAR: For å få rett til feriepenger, må du anses som arbeidstaker etter ferieloven. Etter ferielovens § 2 er en arbeidstaker enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. Det er altså ikke avgjørende om du betegnes som oppdragstaker i avtalen med kommunen. Hvorvidt noen utfører arbeid i annens tjeneste eller ikke beror på en vurdering av fl ere momenter. Følgende momenter kan tale for at du skal regnes som arbeidstaker: • Du har personlig arbeidsplikt, dvs. at du ikke kan bruke andre til å utføre arbeidsoppgavene dine. • Du har plikt til å underordne deg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet, for eksempel ved at du har plikt til å levere inn rapport. • Arbeidsgiver stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmateriale eller andre hjelpemidler som er nødvendige for å utføre arbeidet. • Arbeidsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet, for eksempel dersom arbeidsgiver står ansvarlig overfor brukeren etter helse- og omsorgstjenesteloven. • Du får vederlaget ditt gjennom lønn. • Tilknytningsforholdet mellom deg og din arbeidsgiver er relativt stabilt og oppsigelig med bestemte frister. For å gi deg et klart svar på om du er arbeidstaker eller ikke, er det derfor nødvendig å gå nærmere inn i din konkrete situasjon. Generelt har Høyesterett gitt tydelige føringer på at de aller fl este oppdrag innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren skal løses med ansettelse som arbeidstaker og ikke oppdragstaker, se her Rettstidende 2013 s. 342 og 352. De aller fl este avlastere og støttekontakter vil omfattes av arbeidstakerbegrepet. Du skriver at kommunen viser til at du ikke er arbeidstaker fordi de ikke legger seg opp i når og hvordan du utfører arbeidet som avlaster og støttekontakt. Jeg er uenig i dette. Det som tilsier at du er arbeidstaker, er hvorvidt du har et ansvar og en plikt til å underordne deg kommunens ledelse og kontroll, og ikke hvorvidt kommunen i ditt tilfelle har valgt å unnlate å styre og kontrollere det arbeidet du utfører som avlaster og støttekontakt. At du utfører noe av avlastningen i ditt eget hjem, kan heller ikke være avgjørende for om du regnes som arbeidstaker eller oppdragstaker. Mange arbeidstakere utfører arbeid i sitt eget hjem. Det som imidlertid kan tilsi at noen ikke er arbeidstaker, er der formålet med oppdraget er å stille seg og sitt som omsorgsbase over tid (der brukeren skal bli en del av familien), for eksempel i et beredskapshjem. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for mer informasjon og bistand framover. Jorun Bjerke, forbundsadvokat i Fagforbundet Arbeidstaker eller oppdragstaker? Alene på tur – gjelder forsikringen? Hvorfor ble avlaster- og støttekontaktordningen opprettet? ORGANISASJON Tusen takk! Jeg vil gjerne takke Fagforbundet i Buskerud og sentralt for at de har satset på meg. Forbundet tilbyr gode kurs som er svært nyttige for oss medlemmer, og som har gitt meg en kjempereise både faglig og personlig. Fra å være ufaglært, har jeg i dag fått beviset på at jeg har bestått et høgskolestudium i ledelse. Skoleringen har gått over mange år, og muligheten for faglig utvikling er et viktig argument når vi skal verve nye medlemmer. Medlemskapet gir oss ikke bare trygghet, men også muligheter til å vokse yrkesmessig og personlig. Lise Gundersen, hovedtillitsvalgt Vestre Viken Faksimile fra Bare spør i Fagbladet nr. 4/2015. «Ordningen med oppdragstakere er en glimrende løsning for å imøtekomme et stort samfunnsbehov. Er det dette vi vil til livs?» fbaargang2015 fbseksjonHEL