Ansvarlig redaktør Fagbladet 6/2015 < 3 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2014: 337.963 Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Medlemsblad for Fagforbundet I gamle dager var det en utbredt oppfatning i borgerskapet at fattige, arbeidsløse og uføre hadde seg selv å takke for elendigheten. Folk var late og arbeidssky, og forsorgen måtte ikke være så god at de valgte den framfor ærlig arbeid. Etter som det norske velferdssamfunnet vokste fram, økte forståelsen for at arbeidsløshet og sykdom ikke er noe folk velger, men noe de blir utsatt for. Det ble samfunnets ansvar å sørge for at de som hadde helse til å jobbe fi kk anledning til det, og at de som var syke fi kk støtte til å leve et verdig liv. Med den såkalte arbeidslinja som ble lansert midt på 1990-tallet i Velferdsmeldinga, dukket skyggen av de gamle holdningene opp igjen. Det kom forslag om å kutte i trygdene, slik at folks førstevalg skulle bli å jobbe. Det skal lønne seg å arbeide, var mantraet. Hvis folk utenfor det organiserte arbeidslivet har det for komfortabelt, blir de lett trygdemisbrukere. Bare de får det ille nok, kommer de seg nok i arbeid ble det påstått. Hvorfor har vi latt dette negative bildet få lov til å sette seg fast og bli sannhet? Internasjonale studier viser tvert imot at det er land med gode trygdeordninger som har fl est folk med helseplager i arbeid. Arbeidskraftundersøkelsen for årets tre første måneder er nettopp lagt fram. Antallet arbeidsløse har økt til 118.000, og i tillegg er det 73.000 som vil jobbe mer enn det de gjør. Hvorfor har vi ikke et bedre tilbud til dem? Det er mange uføretrygdede som gjerne vil ut i arbeidslivet. Men folk som ikke kan yte hundre prosent er det ikke så stor interesse for. Hvorfor legger vi ikke bedre til rette? Det er mange unge som har som sitt høyeste ønske å få seg en jobb. Hvorfor satser vi ikke mer på tiltaksplasser, yrkesopplæring og lærlingordninger? Det fortelles at den gamle statsadvokat Vigen under en rettssak i mellomkrigstida uttalte: «Tiltalte er ingen ærlig mann. Riktignok er han ikke tidligere straffet, men han har gått arbeidsledig i lengre tid.» Det er vel på tide at hans ytringer erklæres for døde og maktesløse, en gang for alle? Tegning: Vidar Eriksen Hele folket i arbeid? «Det er land med gode trygdeordninger som har fl est folk med helseplager i arbeid.» REDAKSJONEN AVSLUTTET: 10. juni 2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR