8 < Fagbladet 6/2015 AKTUELT Sammenslåing uten gevinst Sammenslåingen av Helse sør og Helse øst til Helse sør-øst har ikke gitt gevinster slik som forventet, ifølge en rapport fra Sintef. Forskerne har gått gjennom et omfattende materiale. I tillegg har de intervjuet 100 personer. SITATER FRA NETT – Private tjener rått på velferdsgodene våre Privatpersoner gjør seg steinrike på å eie grunnleggende velferdstjenester fi nansiert av dine og mine skattepenger, skriver Linn Herning i ny bok. Velferdsbransjen tilbyr stabile inntekter, liten kapitalinnsats og forutsigbar profi tt. Derfor ønsker tunge investeringsselskaper – såkalte oppkjøpsfond – å eie både skoler, barnehager, sykehus og sykehjem. De har hendene sine dypt nede i slunkne kommunekasser. Linn Herning, nestleder i For Velferdsstaten, har tatt dem for seg i boka Velferdsprofi tørene som er utgitt på Forlaget Manifest. – Oppkjøpsfondene snylter på oss Oppkjøpsfond er rene fi nansielle investorer, og Herning har gått gjennom alle med investeringer i sykehjem, barnehage og skole i Norge. Oppkjøpsfondene etablerer ulike fond som ofte eksisterer i rundt ti år. I løpet av den tida skal de kjøpe et selskap og selge det igjen, og tjene godt på salget. – Oppkjøpsfondene snylter. De kjøper allerede etablerte selskaper, og bidrar ikke med kompetanse. Det eneste de gjør er å hente ut penger, sier Herning, som i boka viser mange måter kreative profi tører kan tjene gode penger. Fagbevegelsen må styrke innsatsen Linn Herning påpeker at de profi ttbaserte omsorgsselskapene setter fagbevegelsen på prøve. – Fagbevegelsen har undervurdert disse selskapene, og vi kan ikke forutsette at vanlige ansatte som blir tillitsvalgte forstår helt hvor store interesser ledelsen i disse selskapene har av å manipulere. Det er fagbevegelsens oppgave å ruste sine tillitsvalgte i møte med disse selskapene. Herning mener de aktuelle fagforbundene bør ansette egne folk til å følge med på omsorgsselskapene. – Vi har vært for sløve overfor disse selskapene og med «vi» mener jeg hele det politiske Norge, staten og kommunene som kjøper velferdstjenestene. De er ikke nok opptatt av hvor det blir av pengene. Tekst: YNGVIL MORTENSEN GRANSKER PENGEFLYTTERNE: For Velferdsstatens Linn Herning har skrevet om pengefl ytterne i omsorgsbransjen, som har som mål å kjøpe selskaper billig og selge dem dyrt. Du og jeg betaler for gildet med våre skattepenger. «Selv om mange nordmenn er kristne, regner alle med at de kan tenke selv. Det er ingen grunn til å frata muslimer den samme egenskapen.» Martine Aurdal «Natos mål er en verden fri for atomvåpen, men så lenge det fi ns atomvåpen, vil Nato også ha atomvåpen som en del av sin avskrekking.» Nato-sjef Jens Stoltenberg Foto: Anette Karlsen Offentlig ansatte er fornøyde og stolte Ansatte i offentlig sektor er oftere stolte av jobben sin og føler oftere at de bidrar til samfunnet enn ansatte i privat sektor, viser ny undersøkelse. – Det er ingen overraskelse. Vi vet at våre medlemmer ivaretar behov som innbyggerne i norske byer og bygder har, sier leder for Seksjon helse og sosial i Fag forbundet, Raymond Turøy til Dagsavisen. LOs kulturpris til Ottersen Skuespiller Anne Marie Ottersen har fått LOs kulturpris for 2014. Det var Handel og Kontor som lanserte Ottersens kandidatur. De begrunnet forslaget med at hun gjennom hele sitt kunstneriske virke har stått for verdier som står støtt i fagbevegelsen, og hun har vært en tydelig kvinnestemme gjennom sine tolkninger. Foto: Dag Jenssen SITATER FRA NETT fbaargang2015 fbseksjonKIR