Fagbladet 6/2015 < 9 Valgkampen er i gang Oslo Sporveiers Arbeiderforening tok med seg medlemmer og politikere til arrangementet «Stang ut» på Kjeholmen i Oslofjorden. Deltakerne var blant annet opptatt av langsiktig planlegging for kollektivtrafi kk og at trikken ikke blir konkurranseutsatt, og de fi kk god oversikt over hva partiene mente om disse og andre saker. Underskudd i LO LO gikk med nesten 35 millioner kroner i underskudd i fjor, men organisasjonen har fortsatt nesten fi re milliarder kroner i egenkapital. I 2013 var overskuddet 206 millioner. Hovedårsaken til underskuddet er at LO har dekket 151 millioner kroner av underskuddet i Amedia i sine regnskaper. LOs ordinære drift går med overskudd også i 2014. Forskjellen mellom fattige og rike blir stadig større i de fl este land – også i Norge. Mer deltid og midlertidige jobber er viktige årsaker til utviklingen, ifølge en fersk OECD-rapport. Ikke på 30 år har forskjellen mellom rike og fattige vært større, ifølge en rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Mangel på faste jobber og hele stillinger er en viktig årsak til ulikeheten, ifølge rapporten. Ifølge LO ble antall ansatte som jobbet ufrivillig deltid i Norge halvert fra 2006 til 2012. – Dessverre ser vi at politikken som Høyre- og Frpregjeringen fører tar oss i feil retning, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Regjeringen mener at de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil bidra til å redusere ufrivillig deltid. NHO er enig: – Endringene gir oss mulighet til å øke grensene for gjennomsnittberegning av arbeidstid og mulighet for å jobbe fl ere søndager etter hverandre. Dermed kan ufrivillig deltid reduseres, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard til Nationen. – Ansatte i kvinnedominerte yrker må altså fi nne seg i å jobbe lengre vakter og fl ere søndager etter hverandre for å få full stilling med full lønn. Dette er et langt steg tilbake når det gjelder likestilling, og stikk i strid med prinsippet om at kvinner og menn skal ha de samme mulighetene og rettighetene på arbeidsmarkedet, sier Mette Nord. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: Andras Lauvstad Foto: Sisel M. Rasmussen Krangel om offentlig pensjon Det kan bli krangel og kamp når det skal forhandles fram nye løsninger for tjenestepensjon, spår forsker Jon Hippe i Fafo. – Det er interessemotsetninger mellom de som har yrker med belastninger som gjør at de må gå av tidlig, og som i dag har en god tidligpensjonsordning, og de som arbeider på kontor og som ser at de har nytte av å jobbe lenger, og som vil ha mer uttelling for det, mener Hippe. PF Økt gap mellom fattige og rike LOs sommerpatrulje 30 år LOs sommerpatrulje skal oppsøke over 5000 bedrifter i løpet av tre hektiske sommermåneder. I fjor påviste LO-ungdommene at en av tre bedrifter de besøkte enten hadde mangelfulle kontrakter eller ingen i det hele tatt. ØKENDE FORSKJELLER: Mangel på faste og hele stillinger er ifølge OECD en viktig årsak til at det blir stadig større forskjeller mellom fattige og rike. fbaargang2015 fbseksjonKIR