36 < Fagbladet 6/2015 Elevenes læring i fremtidens skole FOKUS Utvalget om elevenes læring i fremtidens skole er bedt om å utrede om skolens innhold bør endres slik at elever utvikler mer fremtidsorienterte kompetanser. Mandatet legger vekt på at utvalget skal tenke langsiktig om skolens innhold, samtidig som vi skal vurdere aktuelle trender knyttet til kompetanser elevene vil ha behov for i fremtiden. Utvalget har ferdigstilt et kunnskapsgrunnlag, Elevenes læring i fremtidens skole: Et kunnskapsgrunnlag (NOU 2014:7). Hovedutredningen om fremtidens kompetanser og behov for fornyelse av fagene i skolen var ferdig i midten av juni. I arbeidet med å komme frem til hvilke kompetanser som bør vektlegges i fremtidens skole, har utvalget lagt vekt på sentrale utviklingstrekk i samfunnet og funn fra forskning som sier noe om hva elever bør lære og hvordan de lærer. De siste 10–15 årene er forventningene til skolen endret, samtidig som norm- og verdigrunnlaget i det norske samfunnet gjennomgår kontinuerlige endringer. Kommunikasjons- og medieteknologier er i rask utvikling, vi har utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, og samfunnet preges av større mangfold, urbanisering, forbruksvekst og et kunnskapsbasert og internasjonalisert arbeidsliv. Utviklingen på alle områdene endrer samfunnet i et høyt tempo, og påvirker samfunnslivet lokalt, regionalt og globalt i sterkere grad enn tidligere. Nyere forskning om sosiale og emosjonelle kompetanser har vært viktige bidrag i utredningen. Det er samspillet mellom sosiale, kognitive, emosjonelle og praktiske kompetanser som er avgjørende for elevenes læring. Spørsmålet for oss er hva dette betyr for innholdet i skolen, hvordan fagene bør utformes og hvilke former for kunnskap og kompetanser som bør utvikles. Utvalget har som ambisjon å ta vare på det beste i norsk skole, samtidig som vi må skape vilkår for at elever kan utvikle nye kompetanser i fagene og på tvers av fagene. Vi anbefaler fi re kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole: • Fagspesifi kk kompetanse. • Kompetanse i å lære. • Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta. • Kompetanse i å utforske og skape. Fagene i skolen trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. Fagene er skolens viktigste læringsarena, og de fi re kompetanseområdene utvalget anbefaler, må derfor være en del av opplæringen i fagene. I dag er det en utfordring at nye temaer og nye kompetanser tas inn i skolen uten at noe tas ut, og dette bidrar til at det er vanskelig å tilrettelegge for gode læringsprosesser og forståelse som varer. Fra forskningen vet vi at elevenes utvikling av forståelse tar tid. Sagt på en annen måte: Fagene må utvikles slik at de legger til rette for dybdelæring. Det er gjennom fornyelse av fagene vi kan skape vilkår for dybdelæring og progresjon. Utvalget legger vekt på dybdelæring fordi det er når elevene utvikler en dypere forståelse av faglig innhold og relevans, at de kan overføre kunnskap og ta den i bruk i nye situasjoner og aktiviteter. At elevene mestrer dette er selve kjernen i skolen virksomhet. Vi vet fra læringsforskningen at Sten Ludvigsen Utvalgsleder og professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. «Elevene har ulike drømmer, ambisjoner og forutsetninger.» fbaargang2015 fbseksjonKIR