Fagbladet 6/2015 < 37 overføring av kunnskap ikke skjer automatisk. Kunnskapsoverføring må stimuleres aktivt av lærerne. Lærerne må vurdere elevenes bruk av kunnskapen i konkrete oppgaver, og se om de klarer å anvende kunnskapen i ulike sammenhenger. For å skape faglig progresjon vil det å identifisere de rette byggesteinene i fagene være avgjørende. Med byggesteiner mener vi de prinsipper som konstituerer et fag eller et kunnskapsområde. Byggesteiner i fagene må ses i sammenheng med hva som er relevant kunnskap og kompetanser nå og i fremtiden. Utvalget mener at en prioritering av sentrale byggesteiner i fagene og integrasjon av kompetanser elevene vil trenge i fremtiden, kombinert med tydeligere beskrivelser av progresjon i læreplaner og støttemateriell samlet sett vil legge bedre til rette for elevenes dybdelæring i fag. Utvalget er i mandatet også bedt om å vurdere innhold og struktur i fellesfagene. Så lenge fellesfagene har eksistert, har de vært gjenstand for diskusjoner. Vi legger vekt på at fellesfagene skal gjennom samme type fagfornyelse som fag og fagområder på trinn 1–10. Dette innebærer at relevanskravet blir sentralt siden kravene til for eksempel matematikk og engelsk vil være forskjellige i byggfag og helse- og oppvekstfag. En mulig konsekvens er at læreplaner bør være forskjellige samtidig som de skaper likeverdige tilbud til elevene. Å differensiere betyr ikke å senke nivået, men å vurdere hvilke kompetanser som er relevante og hva elevene trenger for å kunne lære videre i livet. Hva betyr utvalgets forslag om fagfornyelse, nye lærerplaner og prinsipper som dybdelæring og progresjon for elevenes læring? Utvalget legger til grunn at alle elever må oppleve mestring og utvikle kompetanser som gjør at de kan delta i et samfunn og yrkesliv som endrer seg raskt. Elevene har ulike drømmer, ambisjoner og forutsetninger, og det er skolens oppgave og mandat å skape vilkår som gjør at alle elever får oppleve mestring i fremtiden. colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonKIR