34 < Fagbladet 6/2015 June Hansson er kommunalt ansatt ved Nav-kontoret i Røyrvik. Hun er opptatt av at intensjonen med Navreformen var nærhet til brukerne. – Målet var å samle tjenestene og sette brukeren i sentrum. Er det den veien vi går nå, dersom vi legger ned kontorer i kommunene? Eller handler det om å spare penger? spør hun. – Det er ganske så usmakelig å angripe de ansatte i kommunene. Vi burde være rike nok til å slippe å flytte folk over lange avstander for at de skal få hjelp, mener Heider Sæther, avdelingsleder med ansvar for Nav. Ordføreren mener timingen på de eventuelle nedleggelsene heller ikke er god. – Hvis kommunereformen blir vedtatt, må regjeringen i hvert fall ikke legge ned Nav-kontorer, siden kommunereformen vil bety nedbemanning og økt arbeidsløshet. Da trenger vi dagens Nav-kontorer, påpeker Mickelsen. Travelt Nav-kontor De ansatte i kommunen er også opptatt av å korrigere Robert Erikssons virkelighetsframstilling. I sin presentasjon påsto han at det var tre årsverk ved Nav Røyrvik. Faktum er at det er 1,6 årsverk, altså halvparten. – Nav-kontoret må vi ha. Det er helt i orden at han mener vi trenger færre sosialkontorer, men da bør han i det minste vite hva han snakker om, og ikke spre misvisende informasjon om vår kommune. Det er ufint, mener Sissel Mikkelsen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Røyrvik. Står nært brukeren De to personene ved kontoret har nok å henge fingrene i: Arbeidsløsheten er lav, men folk som har behov for det, skaffes arbeidspraksis i Røyrvik eller en av nabokommunene. Personalet prioriterer å jobbe forebyggende. Spesielt økonomisk rådgivning er tidkrevende. I fjor bisto de ansatte i flere større gjeldssaker – en tidkrevende jobb. Kontoret administrerer også Husbankens bostøttetilskudd og startlån. – Vi står nært brukerne våre og følger dem tett opp. I tillegg til å yte sosialhjelp, spør vi hva som er problemet. Vi utfordrer brukerne til å engasjere seg aktivt i sitt eget liv, for eksempel ringe til kreditorene og få til avtaler, sier June Hansson. Personer som sliter med rus får, om nødvendig, raskt et tilbud om å være med i en tverrfaglig ansvarsgruppe, sammen med lege og psykiatrisk sykepleier. Dette er en ordning Nav administrerer. Rekordlave utbetalinger av sosialhjelp I fjor betalte Nav Røyrvik ut 10.000 kroner i økonomisk sosialhjelp. De prøver å bevisstgjøre gjeldsofre på hvorfor de har havnet i en gjeldskrise. Dette er en jobb de prioriterer, siden folk med gjeldsproblemer erfaringsmessig vanskelig klarer å konsentrere seg om å skaffe seg en jobb. Også sykmeldte blir fulgt opp, og de Nav-ansatte prøver tidligst mulig å komme i en dialog med folk som er syke. Aktivitetskravet sier at den sykmeldte skal være i aktivitet senest etter åtte uker, for eksempel i gradert aktivitet. Nav-kontoret håndhever kravet, noe som betyr at de er i kontakt, ikke bare med den sykmeldte, men også med arbeidsgiveren, som må legge til rette. Hvis kommunen skal ta i mot flyktninger, trengs Navkontoret. Karen Nordseth, leder av Nav-kontoret, påpeker at i tillegg trenger polakker og andre arbeidsinnvandrere også jevnlig hjelp og verdige tjenester. – Tvinger folk til å flytte – Vi ser det ikke nødvendigvis som en ulempe at vi lever i et lite lokalsamfunn hvor folk kjenner hverandre. Mange nordmenn trives faktisk med å bo på små steder. Det er valg de har tatt, sier Arnt Mickelsen. Ordføreren mener det regjeringen i praksis gjør med sentraliseringspolitikken, er å tvinge folk til å flytte fra distriktene. – Mangel på kompetanse i kommunene er blitt et moderne argument for å sentralisere. Vi syns argumentet blir misbrukt, og vi får godt kvalifiserte søkere til stillinger vi lyser ut. Vi mener det er riktig å fortsette den politikken OPPGITT: – Mangel på kompetanse i kommunene er blitt et moderne argument for å sentralisere. Dette stemmer ikke med vår erfaring, sier Ap-ordfører Arnt Mickelsen. heid er sæther Det er ganske så usmakelig å angripe de ansatte i kommunene. fbaargang2015 fbseksjonKON