Britt Silseth seksjonsleiar I mai var det høring i Stortinget om stortingsmeldinga som omhandlar strukturen i universitets- og høgskolesektoren. Regjeringa tek i meldinga «Konsentrasjon for kvalitet» til orde for at økt sentralisering vil styrke kvaliteten til forsking og undervisning ved universitet og høgskular. Fagforbundet har levert sitt høringssvar og tilkjennegitt sine innvendingar. Forbundet er bekymra for at sentralisering og underfinansiering skal gje dårlegare kvalitet. Vi er redd for at resultatbasert finansiering vil avgrense den moglegheita institusjonane og fagmiljøa sjølve har til å definere kva som er mest relevant. Vi vil ikkje at oppdragsforsking og næringslivet skal styre morgondagens utfordringar. Sentralisering og store einingar kan føre til nedlegging av tilbod i distrikta. Utdanningssystemet vårt skal dekke behovet for kompetent arbeidskraft i heile landet. I det punktet får vi støtte. I Dagens Næringsliv 29. mai skriv rektorane ved høgskulane i Molde, Lillehammer og Volda at kvar institusjon skal tilby utdanning, forsking og formidling der det er rom for lokalt entreprenørskap. Sentralisering vil minske vaksnes moglegheit til å ta høgare utdanning ved at dei må pendle eller flytte. Eit desentralisert studietilbod inneber at ein sikrar kompetent arbeidskraft i distrikta. Fagforbundet ønskjer at regjeringa skal leggje vekt på samspel og samarbeid og på lokale og regionale kompetansebehov. I tillegg vil forbundet at dagens ordning med vald rektor som hovudregel held fram, og at ein beheld ordninga der fylkeskommunen peikar ut to eksterne styrerepresentantar. Fagforbundet har og sagt frå om at all endring skal skje på ein måte som ivaretek dei tilsette og lar dei vere med på avgjerdene. Veiledning i kassasjon I forbindelse med innføring av bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner, er det utarbeidet en veiledning. Veiledningen gir en grundig innføring i regelverket og utdyper hver av paragrafene i forskriften. Se nettsidene til riksarkivet/offentleg forvaltning/ bevaring og kassasjon. VeV «Eit desentralisert studietilbod inneber at ein sikrar kompetent arbeidskraft i distrikta.» 38 < Fagbladet 6/2015 Strukturmeldinga og høgare utdanning Konferanse om framtidas arbeidsliv Konferansen holdes 10. og 11. oktober på Hotell 33 i Oslo. Blant temaene er hva vi skal leve av i framtida, LOs rolle i høyere utdanning og forsvar av den nordiske modellen. OT Manifest mot mobbing Kampanjen «Manifest mot mobbing», som blant andre Fagforbundet er involvert i, har kampanjeuke fra 31. august til 4. september. Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale dagsorden. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Partene i Manifest mot mobbing bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Partene i Manifest mot mobbing er regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Kampanjen har pågått siden 2011, og varer ut 2015. PF Merkeordning for lærebedrifter Som en del av arbeidet med å øke antall læreplasser ønsker Kunnskapsdepartementet å innføre en merkeordning for lærebedrifter. Godkjente lærebedrifter med lærlinger får muligheten til å synliggjøre dette. VeV Husbanken sender digipost Nå sender Husbanken ut post digitalt. Husbanken blir med det en av de første offentlige etatene som tar i bruk digital postkasse. I første omgang er det vedtak om bostøtte som blir sendt digitalt. VeV Nytt e-læringskurs Difi har lansert «Er det sikkert?», et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere. Les mer på difi.no. VeV fbaargang2015 fbseksjonKON