Fagbladet 6/2015 < 5 ler det gjerne om bedrifter som står på kanten av stupet og risikerer å gå konkurs. En kommune kan ikke gå konkurs, og den er i tillegg en så stor arbeidsgiver at naturlig avgang, turnover og høyt forbruk av midlertidig arbeidskraft gjør at den har andre muligheter til å styre lønnsutgiftene sine, sier han. Han mener kommunen fortsatt har en mulighet til å unngå en svært kostbar rettssak, og det er å gå forhandlingsveien med arbeidstakerorganisasjonene om andre løsninger enn oppsigelse. – Mange av de oppsagte er hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som har fått utvidet stillingene sine fordi de har jobbet mer enn stillingsbrøken de har vært ansatt i. Dette viser at de fyller et behov som kommunen har, men kommunen har anført at fast ansatte i turnus gir for lite fleksibilitet i forhold til korttidsfravær, permisjoner og liknende. – Vi kan forhandle om mer fleksibilitet, for eksempel i form av fast ansatte som inngår i vikarpooler. Men da må kommunen være villig til å forhandle med oss om dette i stedet for oppsigelser av fast ansatte, sier Monsen. kan bli ordfører under rettssaken 8. september starter den seks uker lange hovedforhandlingen i Halden tingrett. 14. september er det kommune- og fylkestingvalg. Kirsti Rørmyr (bildet) er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i byen. Hun er i dag hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Halden og Aremark. Før rettssaken er ferdig kan hun med andre ord være ordfører. – Blir det spesielt å skulle fronte denne saken som øverste representant for arbeidsgiver? – I opposisjon har Halden Ap hele veien tatt til orde for en politikk som innebærer at flest mulig skal være fast ansatt i hele eller i størst mulig stillinger. Dette er noe vi kommer til å videreføre hvis vi kommer i posisjon etter valget. – Et annet spørsmål er hvordan sammensetningen av det nye kommunestyret blir, forhandlinger om et styringsdyktig flertall og hvilke føringer det kommer til å gi for politikken, sier orførerkandidat Kirsti Rørmyr. fbaargang2015 fbseksjonSAM